Valikko

Gränsvisning

Om det råder oklarhet om var gränsen går, kan gränsen vid s.k. gränsvisning märkas ut i terrängen med träpålar, ifall det inte föreligger oenighet om gränsens plats. Med gränsvisning fastställs gränsen inte officiellt eller märks ut permanent i terrängen. Tomtägaren kan beställa gränsvisning per telefon. Kostnaderna för gränsvisningen betalas av sökanden.
Om man vill fastställa gränsen officiellt och märka ut den permanent i terrängen, kan gränsen utredas och fastställas genom rågång.

Beräkningstjänst

På ansökan av tomtägarna kan platsen för besittningsgränserna på tomten räknas och, om så önskas, också märkas ut i terrängen Åtgärden är inte en officiell fastighetsförrättning och besittningsgränserna märks inte ut permanent. Kostnaderna för beräkningen och utmärkningen betalas av sökanden.