Valikko

Utmärkning av byggnadens plats

Märkningen av byggnadens plats och höjdläge ska göras innan byggandet påbörjas, om så bestäms i bygglovet. Märkningen görs på kundens begäran när bygglovet vunnit laga kraft eller, före detta, när bygglov beviljats och en av byggnadstillsynsmyndigheten godtagen säkerhetsavgift har betalats.
Ansökan om märkning görs skriftligt, beställningsblankett finns till höger.
Åtgärden är avgiftsbelagd.

Lägessyn för byggnad

När byggnadens grund är färdig ska en lägessyn förrättas, om så bestäms i bygglovet. Vid lägessynen fastställs att byggnadens läge och höjdläge överensstämmer med de godkända ritningarna. Lägessyn beställs av kunden. Beställningen kan göras per telefon.
Åtgärden är avgiftsbelagd.