Valikko

Kundservice

Markanvändningsenhetens lokaler är i 2:a våningen i Grankulla stadshus. Kundservicen har öppet må – fr 8:00 – 15:45, besöksadressen är Grankullavägen 10 och postadressen PB 52, 02701 Grankulla.


Kartor, digitalt kartmaterial, plandata

Markanvändningsenhetens kundservice tillhandahåller plandata och alla kartor som staden producerat. Här fås också kartor och handlingar som behövs för bygglov.

Fastighetsregisterutdrag, lagfarts- och gravationsbevis

Grankulla stad upprätthåller fastighetsuppgifter om tomter och övriga fastigheter inom stadens område. För varje fastighet anges bl.a. arealen, uppgifter om hur fastigheten bildats samt vilka servitut och rättigheter som gäller för fastigheten. Fastighetsregisteruppgifterna är offentliga och man kan beställa utdrag ur dem hos markanvändningsenhetens kundservice.
Hos markanvändningsenheten får man också fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis och gravationsbevis (18 e /st.) från det riksomfattande fastighetsdatasystemet (FDS), som täcker hela landet.

Köpeskillingsuppgifter

Grankulla stad upprätthåller köpeskillingsstatistik inom sitt område. Köpeskillingsuppgifterna är offentliga och information om dessa fås hos markanvändningsenhetens kundservice.
Lantmäteriverket upprätthåller ett riksomfattande register över fastighetsköp.

Tillfälligt markarrende och användningstillstånd

Tillfälligt markarrende och användningstillstånd