Valikko

Markanvändningens kungörelser

17.05.2016

Tallbackavägen 2, utkast till detaljplaneändring framlagt (62 § i MarkByggL och 30 § i MarkByggF)

Ändringsområdet omfattar tomt 2 i kvarter 52 i 4:e stadsdelen (Tallbackavägen 2).


Målet är att tillgodose tillbyggnadsbehoven vid Mäntymäen koulu och att uppdatera detaljplanen så att den motsvarar nuvarande behov.


Utkastet är framlagt enligt 30 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 17.5.2016–16.6.2016 under tjänstetid 8.00 15.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/tallbackavagen2.


Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att framföra åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter ska lämnas skriftligen eller per e-post till samhällstekniska nämnden senast 16.6.2016. Postadress: Grankulla stad, samhällstekniska nämnden, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.


Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn 09 5056 204, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 17.5.2016

Samhällstekniska nämnden

Handlingar

Tallbackavägen 2 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna