Valikko

Markanvändningens kungörelser

18.08.2015

Tallbackavägen 2, aktuell detaljplaneändring

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 27.5.2015 § 132 att detaljplanen ändras för tomt 2 i kvarter 52 i 4:e stadsdelen (Tallbackavägen 2).

Målet är att tillgodose tillbyggnadsbehoven vid Mäntymäen koulu och att uppdatera detaljplanen så att den motsvarar nuvarande behov.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens Internetsidor www.grankulla.fi/planlaggning.

Grankulla 18.8.2015

Stadsstyrelsen

Handlingar


Tallbackavägen 2 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna