Valikko

Markanvändningens kungörelser

28.09.2017

Stationsvägen 17–19, aktuell detaljplaneändring

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 20.6.2017 § 133 att utarbeta en detaljplaneändring för tomt 9 i kvarter 50 i 4:e stadsdelen (Stationsvägen 17–19).

Syftet är att ändra detaljplanen så att tomtens östra del blir kvartersområde för flervåningshus. Samtidigt undersöks de behov av justering av detaljplanen som föranleds av hälsocentralen.

Programmet för deltagande och bedömning utarbetas när planeringsarbetet börjar. Ägarna till grannfastigheterna informeras per brev om framläggningen av programmet.

Grankulla 28.9.2017

Stadsstyrelsen

Stationsvägen 17–19 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna