Valikko

Markanvändningens kungörelser

22.03.2016

Stationsvägen 13, utkast till detaljplaneändring framlagt (62 § i MarkByggL och 30 § i MarkByggF)

Ändringsområdet omfattar tomt 3 i kvarter 46 i 4:e stadsdelen (Stationsvägen 13).

Målet är att ändra användningsändamålet för tomten till boende i flervåningshus.

Utkastet är framlagt enligt 30 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 22.3.2016–20.4.2016 under tjänstetid 8.00 – 15.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/stationsvagen13.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att framföra åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter ska lämnas skriftligen eller per e-post till samhällstekniska nämnden senast 20.4.2016. Postadress: Grankulla stad, samhällstekniska nämnden, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10. Intressenterna kan också muntligen framföra sina åsikter till markanvändningsenheten.

Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn 09 5056 204, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 22.3.2016

Samhällstekniska nämnden

Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 212, Stationsvägen 13, utkast) (pdf) (176.5 KB)

Beskrivning och bilagor (Ak 212, Stationsvägen 13, utkast) (pdf) (21.4 MB)

Stationsvägen 13 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna