Valikko

Markanvändningens kungörelser

18.10.2016

Stationsvägen 13, förslag till detaljplaneändring framlagt (65 § i MarkByggL och 27 § i MarkByggF)

Ändringsområdet omfattar tomt 3 i kvarter 46 i 4:e stadsdelen (Stationsvägen 13).


Målet är att ändra användningsändamålet för tomten till boende i flervåningshus.


Förslaget är framlagt enligt 27 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 18.10.2016–17.11.2016 under tjänstetid 8.0015.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/stationsvagen13.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att göra anmärkningar mot planförslaget. Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadsstyrelsen senast 17.11.2016. Postadress: Grankulla stad, Stadsstyrelsen, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.

Grankulla 18.10.2016

Stadsstyrelsen


Handlingar

Karta och beteckningar (Ak 212, Stationsvägen 13, förslag) (pdf) (179.8 KB)

Beskrivning med bilagor (Ak 212, Stationsvägen 13, förslag) (pdf) (7.8 MB)

Stationsvägen 13 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna