Valikko

Markanvändningens kungörelser

03.03.2015

Stationsvägen 13

Kungörelse

AKTUELL DETALJPLANEÄNDRING

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 26.1.2015 § 21 att detaljplanen ändras för tomt 3 i kvarter 46 i 4:e stadsdelen (Stationsvägen 13).

Målet är att ändra användningsändamålet för tomten till boende i flervåningshus.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens Internetsidor www.grankulla.fi.

Grankulla 3.3.2015

Stadsstyrelsen

Handlingar

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) (pdf) (849.2 KB)

Stationsvägen 13 projektsidor


Tillbaka till rubrikerna