Markanvändningens kungörelser

10.01.2019 08:00

Docentvägen 17, aktuell detaljplaneändring

Ak 233 
Docentvägen 17


Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 26.3.2018 § 39 att detaljplanen ändras för tomt 7 i kvarter 382 i 3:e stadsdelen (Docentvägen 17).

Syftet är att förse det befintliga bostadshuset med skyddsbeteckning och göra det möjligt att bygga två nya fristående hus på tomten. Samtidigt minskar den totala byggrätten på tomten så att byggrätten för de nya byggnaderna inte får överskrida 400 m² vy. Utöver detta kan den skyddade byggnaden ges byggrätt för ekonomibyggnader, dvs. garage och förråd.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt fr.o.m. 10.1.2019 vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens Internetsidor www.grankulla.fi/Dp233.


Grankulla 10.1.2019

Stadsstyrelsen


Handlingar

PDB Docentvägen 17 (pdf) (1.1 MB)

Docentvägen 17 projektsidor

Tillbaka till rubrikerna