Valikko

Markanvändningens aktuellt

30.10.2015

Idétävlingen för stadshuskvarteret inleds

Grankulla stad och Finlands Arkitektförbund (SAFA) arrangerar en allmän idétävling som gäller detaljplanen för stadshusets och Junghansgrändens tomter under tiden 2.11.2015–15.2.2016.

Det primära målet med tävlingen är att samla idéer inför en ändring av detaljplanen som gäller centrumområdets fortsatta utveckling. Målet är att fortsätta Grankulla centrums högklassiga stadsbyggande från 2000-talet också söder om Grankullavägen. Stadshuskvarteret kommer att fullborda centrumhelheten. Denna ändring kunde också höja servicenivån i centrum och öka tjänsternas lönsamhet och därmed ha en stor betydelse för Grankullas livskraft.

Tävlingen har som syfte att skapa ett centrumområde med enhetlig stadsbild, där byggnaderna med gaturum och torg ska bilda en stadsmiljö med Grankullakaraktär. Det är främst bostäder som ska placeras på området, med en proportionerlig volym affärs- och kontorslokaler samt stadens förvaltningslokaler. Tävlingsdeltagaren ska avväga om den befintliga stadshusbyggnaden ska renoveras eller rivas helt eller delvis. Vid rivning ska en ny plats inom tävlingsområdet anvisas för förvaltningslokalerna.

Tävlingsförslagen förväntas presentera ett genomförbart, realistiskt och högklassigt grepp. I samband med att tävlingen bedöms kommer en totalekonomisk analys att göras upp över de förslag som fått de högsta poängen för att klargöra förslagens tekniska och ekonomiska realiteter. Målsättningen är att avgöra tävlingen i april 2016.

Tävlingen får en egen webbplats på adressen www.grankulla.fi/stadshuskvarteret (öppnas 2.11). På webbplatsen lägger vi upp material om tävlingen och där finns också möjlighet för tävlingsdeltagarna att ställa frågor till arrangörerna.

Mer information ges av direktören för samhällstekniken Marianna Harju, tfn 09 5056 233 och markanvändningschef Marko Lassila, tfn 09 5056 202 (fornamn@efternamn@grankulla.fi).

Tidsschema:
 idetavling bild

Tillbaka till rubrikerna