Valikko

Markanvändningens aktuellt

30.10.2017 11:11

I Helsingforsregionen bereds den första gemensamma planen för markanvändning, boende och trafik MBT 2019

Helsingforsregionens kommuner, Helsingforsregionens trafik HRT och staten har inlett beredningen av planen för markanvändning, boende och trafik (MBT 2019) samt bedömningen av planens konsekvenser. MBT 2019-planen uttrycker regionens gemensamma strategiska avsikter gällande utvecklingen av markanvändningen, boendet och trafiken i regionen. MBT 2019-planen kommer att bygga på samarbete mellan sakkunniga samt omfattande växelverkan och innehålla en gemensam syn på hur regionen bör utvecklas under åren 2019–2050. Trafikdelen utgörs av den lagstadgade trafiksystemplanen (HLJ). Utgående från planen bereds MBT-avtalet mellan kommunerna och staten för åren 2019–2022.

Åsikter om programmeringen av och innehållet i bedömningen av MBT 2019-planens konsekvenser begärs under perioden 18.10–17.11.2017. Åsikter begärs av statliga aktörer, organisationer och invånare. SMB-kungörelsen skickas till de instanser som deltar i planeringen för kännedom. Alla som vill kan lämna ett utlåtande.

Innehållet i och programmeringen av bedömningen beskrivs i utkastet till bedömningsprogram för MBT 2019 (på finska). Ni kan också kommentera det nuvarande planeringsmaterialet och ge er åsikt inför den fortsatta beredningen. MBT 2019-materialet finns på webbplatsen www.hsl.fi/mal (på finska).

Ytterligare information om MBT 2019-planeringen och bedömningen av planens konsekvenser ges av projektchef Tuire Valkonen, tuire.valkonen@hsl.fi, tfn 040 161 2260 och gruppchef Tapani Touru, tapani.touru@hsl.fi, tfn 040 504 2270.

Obs! På webbsidan hsl.fi/mal finns också en enkät där regionens invånare kan framföra sina synpunkter till stöd för planeringen.


Tillbaka till rubrikerna