Valikko

Problem med råttor?

De preventiva åtgärderna är de vikigaste då man bekämpar råttor
•    Förvara hushållsavfallet i täta kärl och håll avfallsinhägnaden ren. På så vis minskar råttornas tillgång till föda.
•    Kontrollera att kompostkärlet du kompostera bioavfall i är helt och att skadedjur inte kan ta sig in i det.
•    Skräpa inte ner i omgivningen. Råttor kan söka sig till picnic-rester, grillpapper och matrester som människan lämnat längs vägrenen eller vid friluftsplatser.
•    Håll rent kring fåglarnas vinterutfodringsställen.

Bekämpning av råttor

    Fällor. Fällorna bör vara flere till antalet och man bör försäkra sig om att de är ordenligt fastbundna. Lockbetet ska smaka och dofta gott (t.ex. choklad, korv, rökta produkter). Fällorna bör dagligen kontrolleras.
•    Råttgift. Betet bör placeras i speciella beteslådor eller skyddas på annat sätt så att det inte orsakar fara för barn, husdjur eller vilda djur. På beteslådans lock bör finnas en varningslapp, där det framkommer vilket bekämpningsmedel som använts så att en veterinär vid behov vet vilket motgift som behövs.  Varningslappar bör även placeras på väggen eller dörren till de byggnader som giftet är placerat i. Det hör även till god sed att informera grannarna då man använder sig av råttgift.  

Enligt hälsoskyddslagens 31 § är den som äger eller innehar en fastighet skyldig att vid behov vidta åtgärder för att från fastigheten utrota skadedjur som t.ex. råttor . Staden har inga befogenheter att bekämpa råttor på privat mark. Däremot skrider staden till åtgärder om råttor observeras på stadens områden så som lekparker eller på gårdar till fastigheter i stadens ägo. Ifall man i ett husbolag noterat råttor bör man omedebart kontakta den egna disponenten.
    
Tilläggsuppgifter om råttbekämpning fås från Esboregionens miljö- och hälsovård kundrådgivning må-fre 8.30-12, tfn 8162 3900 eller här >

Råttor (pdf) (85.5 KB)