Valikko

Fastigheter, kom ihåg att kontrollera din oljecistern!


Det är aldrig för tidigt att granska i hurudant skick fastighetens oljecistern är! Alla fastighetsvisa cisterner, så väl på som under jorden kräver regelbunden service. Oberoende av cisternens plats och tillverkningsmaterial är det skäl att kontrollera oljecisternen med 5-10 års mellanrum. Följderna av en oljeolycka är oftast allvarligare och dyrare än t.ex. en vattenskada och därför är det skäl att genast beställa granskning ifall du inte vet när din oljecistern senast är kontrollerad.

I många fall runt om i Nyland och även i Grankulla har det hänt att äldre oljecisterner och rör inte klarat av oljebolagens nya tryckbelagda påfyllningsmetoder och olja har runnit ut i jordmånen eller ner i byggnaders källare. Redan en liten sanering av jordmånen (t.ex. byte av jordmassor) kan förorsaka kostnader för tusentals euro och i praktiken stannar kostnaderna för en dylik sanering sällan under 10 000 euro. Såvida saneringsarbete måste utföras inne eller under byggnaden med besvärliga jordmånsförhållanden kan kostnaderna stiga upp till hundratusentals euro. I vissa fall har man inte kunnat sanera jordmånen varvid man varit tvungen att delvis eller helt riva byggnaden. Som fastighetsägare bär du alltid ansvar för i vilket skick cisternen är och för eventuella skador som uppstår på grund av den!

Det alltid skäl att använda kontrollföretag som är godkända av Säkerhetsteknikcentralen. Försäkringsbolagens ersättningsbeslut vid dylika olycksfall grundar sig ofta på om oljecisternen är granskad och skött på ett ändamålsenligt sätt. Ifall granskningen regelbundet har utförts av en instans som myndigheterna godkänt, anses ett officiellt kontrollprotokoll i de flesta fall vara ett tillräckligt bevis på att cisternen är skött på rätt sätt.

Känn igen riskerna


Bl.a. följande faktorer ökar riskerna för att en oljeolycka uppstår:
  • Överfyllningsspärren saknas eller är sönder
  • Tunna, fyrkantiga cisterner av 1960- och 1970-tals modell
  • De små cisternernas (under 5000 liter) trånga luftningsrör, vars diameter är mindre än påfyllningsrörets diameter
  • Ett mekaniskt påfyllningsalarm (vissla) på luftningsröret
  • Felaktigt eller igenstockat luftningsrör
  • Sur jordmån

För att försäkra sig om att en ur bruk tagen oljecistern inte har smutsat ner jordmånen bör en dylik cistern samt där tillhörande påfyllnings- och luftningsrör alltid avlägsnas. Fastighetsägaren bör kontakta den lokala brandmyndigheten före cisternen avlägsnas eller om en oljeolycka har skett. Kom då även ihåg att meddela miljövårdsmyndigheterna (miljösekreteraren i Grankulla).

Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter 1.1.2011 (pdf) (260.7 KB) 10 § och 14 §