Hur handla vid eventuella oljeolyckor?


När en oljeolycka inträffar skall den vars oljan är vidta preliminära bekämpningsåtgärder och underrätta nödcentralen om olyckan. Nödcentralen tillkallar kommunens räddningsverk till platsen.

-> Ring nödnumret 112

Räddningsverket vidtar nödvändiga bekämpningsåtgärder för att förhindra och begränsa skadan. Därefter görs en bedömning av situationen. Vid en oljeolycka innebär situationsbedömningen alltid åtgärder för att reda ut om marken blivit förorenad.

För att göra en situationsbedömning informerar räddningsmyndigheten eller t.ex. fastighetsinnehavaren miljömyndigheten (i regel kommunens miljöskyddsmyndighet som underrättar Nylands miljöcentral om saken). För situationsbedömningen besöker miljöcentralens representant tillsammans med miljösekreteraren olycksplatsen och samtidigt kartläggs också olycksförloppet. Över besöket skrivs alltid ett protokoll. I protokollet kan utfärdas bestämmelser om undersökning av området och omedelbar sanering av marken.

-> Underrätta Grankulla stads miljösekreterare, tfn 505 6269 / Nylands miljöcentrals inspektör, tfn 020 490 3050 om skadan.

För markundersökningen behövs en miljösakkunnig i förorenad mark. I branschen finns flera konsultföretag och av miljömyndigheterna får man en del kontaktinformation. Ibland deltar en miljökonsult redan i situationsbedömningen. Då diskuteras också kostnaderna för saneringen och vem som svarar för dessa. Vid oväntade utsläpp svarar vanligtvis någon parts försäkringsbolag för kostnaderna.

Förteckning över miljökonsulter (pdf) (8 KB)

Om man vid situationsbedömningen konstaterar att ytterligare miljöskador eller andra skador kan hindras med snabba saneringsåtgärder, kan saneringsåtgärderna inledas med inspektionsprotokollets bestämmelser. Då undersöks marken samtidigt som grävningar utförs. Ibland, om skadan är liten och skadliga ämnen inte har spritt sig i ett större område, kan området saneras med s.k. undersökningsgrävningar. Då tas från gropen slutprover som undersöks i ett laboratorium. Därefter skrivs en slutrapport om saneringen och den skickas till Nylands miljöcentral för granskning. På så sätt har man ett skriftligt dokument om olyckan och den gjorda saneringen för områdets eventuella nya ägare.

Å andra sidan, om man under undersökningsgrävningen konstaterar att skadan inte är liten och anser att smärre saneringsåtgärder inte räcker, görs en anmälan enligt 78 § miljöskyddslagen till Nylands miljöcentral. Då utförs undersökningar och utarbetas en saneringsplan så som i andra markföroreningsfall. Därefter utförs saneringen enligt det beslut som fattas med anledning av anmälan.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (pdf) (53.5 KB) (finns endast på finska)
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (doc) (43 KB) (finns endast på finska)
Lomakkeen täyttöohjeet (pdf) (69.3 KB) (finns endast på finska)