Luftvård

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) mäter luftkvaliteten i huvudstadsregionen på flera permanenta och mobila mätstationer. HRM mäter småpartiklar i luften, halten av vissa kemiska föreningar i luften, bl.a. kväveoxider och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), som bildas vid ofullständig förbränning och i många fall ökar risken för cancer. EU-gränsvärdet för PAH-föreningar överskrids i många småhusområden där det bränns mycket ved.


Luftkvaliteten i Grankulla undersöks med fem års mellanrum. Under 2008 var mätstationen placerad vid Tunnelvägen, och syftet var då att undersöka trafikens inverkan i centrumområden med livlig trafik. År 2013 undersökte man i Grankulla hur vedeldning påverkar luftkvaliteten i ett småhusområde.

Mobila mätstationer mäter luftkvaliteten vid särskilt utvalda objekt. så som vid livligt trafikerade huvudleder samt i småhusområden och hamnar.

Huvudstadsregionens permanenta mätstationer för luftkvalitet finns i Alberga och Luk i Esbo, i Dickursby i Vanda samt vid Mannerheimvägen, vid Berghälls idrottsplan, i Botby och i Vallgård i Helsingfors. 

Information om luftkvaliteten ges i realtid på HRM:s webbplats. Det aktuella läget rapporteras dessutom halvniotiden på morgnarna på radiokanalerna Ylen aikainen och Radio Helsinki.

Information om luftföroreningar

•    De kväveoxider som finns i andningsluften härstammar från trafikutsläpp. Speciellt tung trafik är en betydande utsläppskälla. Skadligast för hälsan är kvävedioxid, som i höga koncentrationer drar ihop luftrören och orsakar symptom i andningsorganen speciellt hos barn och astmatiker.

•    Småpartiklar hamnar i luften huvudsakligen via utsläpp från trafik och vedeldning. Dessutom driver partiklar in från områden utanför landets gränser.  Småpartiklar anses vara speciellt skadliga för hälsan, eftersom de tränger ända in i lungornas perifera delar.

•    PAH-föreningar, det vill säga polyaromatiska kolväten, bildas som en följd av ofullständig förbränning. Många PAH-föreningar ökar risken för cancer. I huvudstadsregionen är PAH-halterna högre i bostadsområden där man använder sig mycket av vedeldning.

•    HRM:s publikation Röksignaler. En guide för vedeldning i liten skala ger anvisningar i korrekt användning av eldstäder. I häftet ges också praktiska råd för situationer där rök från grannskapet blir väldigt störande eller orsakar hälsoproblem.  Häftet är gratis och kan beställas på adressen seututieto(at)hsy.fi. En pdf-version hittar du på HRM:s webbplats www.hsy.fi genom att skriva in Röksignaler i sökrutan.

Närmare information:
Luftvårdsexpert Maria Myllynen, tfn 09 1561, maria.myllynen(at)hsy.fi.....................................

Grankulla stads luftvårdsprogram 2008-2016

Ett gemensamt luftvårdsprogram har gjorts för huvudstadsregionen för att förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen av partiklar och kvävedioxid. Programhelheten består av SAD:s, Helsingfors, Esbos, Vandas och Grankullas luftvårdsprogram samt bakgrundsmaterial som SAD samlat. I bakgrundsmaterialet finns uppgifter om luftkvaliteten i trakten och de faktorer som inverkar på den samt bakgrundsuppgifter om bl.a. lagstiftningen.

Huvudstadsregionens (SAD, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Esbo) luftvårdsprogram och bakgrundsmaterial finns på SAD:s sidor på internet HRM > Luftkvalitet > Allmänt om luftvård > Luftvårdsprogram

Ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016 (pdf) (46.4 KB)


HRM mäter luftkvaliteten i huvudstadsregionen


HRM mäter luftkvaliteten i huvudstadsregionen kontinuerligt på sju fasta och fyra mobila mätningsstationer. Resultater syns på HRM:s webbsidor Mätstationer i huvudstadsregionen.


Tomgång försvagar luftkvaliteten  


Enligt stadsrådets förordning om användning av fordon på väg (1257/1992) är onödig tomgång av motordrivna fordon förbjuden. För överträdelse av förbud mot onödig tomgång kan parkeringsbot föreläggas enligt lagen om parkeringsbot (248/1970).

5 § Förbud mot onödig tomgång

"Ett motordrivet fordon som har stannat av någon annan orsak än tvingande trafikhinder får ha motorn igång högst två minuter. När temperaturen är under -15°C får motorn dock vara igång högst fyra minuter innan körningen påbörjas. Traktors, motorredskaps eller på bilunderede byggt motorredskaps motor får dock vara igång så länge det behövs för att förbereda fordonet före påbörjandet av det arbete som utförs med fordonet eller redskapet."

"Förbudet mot tomgång gäller varken utryckningsfordon som utför brådskande uppdrag, fordon som används i polisens tjänsteuppdrag eller fordon som inväntar sin tur för en avgasmätning. Förbudet gäller inte heller fordon vars huvudsakliga användning eller den tilläggsanordning så som en avfallspress, en kompressor, en pump eller ett lyftbord som den huvudsakliga användningen förutsätter, kräver att motorn är igång."