Valikko

Den lyckade restaureringen av Gallträskin är nu slutförd

Restaureringen av Gallträskin som inleddes 2009 kunde avlutas våren 2011. Resultaten var mycket goda. Under restaureringen avlägsnade man ca 26 000 m3 löst bottensediment från ett 2 ha stort område och lyckades så som önskat öka sjöns vattenvolymen. Utgående från bl.a. de vattenkontroller som utfördes i samband med restaureringen kunde man konstatera att muddringen inte orsakade några väsentliga olägenheter i vattendraget eller i miljön. 


De massor som ännu finns i geotuberna på behandlingsområdena (ca 2500m3) kommer att avlägsnas under våren 2012, varefter områdena kommer att återställas landskapsmässigt.


De totala kostnaderna för projektet var ca 866 000 €,  vilket är ca 159 000 € mindre än vad som budgeterats.


Läs ett kortare projektsammandrag här > 


Projektsammandrag 2008-2011 (på finska) >