Valikko

Esbos och Grankullas år 2012 bullerutredning enligt direktivet om omgivningsbuller

En utredning om omgivningsbuller i andra skedet i enlighet med EU:s direktiv om omgivningsbuller visar i fråga om Grankulla följande: för buller om mer än 55 dB Ldenfrån järnvägstrafik  exponeras 1050 invånare och för buller om mer än i 55 dB Lden från landsvägstrafik  exponeras 3530 invånare. En beräkning av bullernivån enligt de nationella storheterna i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992) visar följande: för dagsbuller från järnväg LAeq(7–22) exponeras 510 invånare och för dagsbuller från landsvägar LAeq(7–22) om mer än 55 dB exponeras 2370 invånare. De bullersammaste områdena är belägna vid huvudvägar och huvudgator.

Läs utredningen här (på finska)>

Suomen Akustiikkakeskus Oy gjorde på uppdrag av Grankulla stad år 2000 en bullerutrednings som gällde hela staden. Bullerutredningen har uppdaterats åren 2002 och 2009. Uppdateringen år 2009 gjordes utgående från de tidigare utreningarna så att man använde samma terränginformation och räkneprogram, men förändringar i trafikmängderna samt byggnadsbeståndet beaktades och uppdaterades i modellen. 

Läs rapporten här (på finska).
 

Suomen Akustiikkakeskus Oy gjorde på uppdrag av Grankulla stad år 2000 en bullerutrednings som gällde hela staden. Bullerutredningen har uppdaterats åren 2002 och 2009. Uppdateringen år 2009 gjordes utgående från de tidigare utreningarna så att man använde samma terränginformation och räkneprogram, men förändringar i trafikmängderna samt byggnadsbeståndet beaktades och uppdaterades i modellen. 

Läs rapporten här (på finska).