Valikko

Bekämpning av buller och skakningar

Anmälan om buller enligt 118 § miljöskyddslagen

Olika slags verksamhet, såsom byggarbeten, gatuarbeten, större schaktningsarbeten och offentliga tillställningar kan förorsaka speciellt störande buller eller skakningar som stör invånarna i omgivningen eller deras arbete. Därför skall anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt, speciellt störande buller eller skakningar göras till kommunens miljövårdsmyndighet enligt 118 § miljöskyddslagen (86/2000). Buller och skakningar anses vara speciellt störande om de överstiger normalt bakgrundsbuller eller normala bakgrundsskakningar.

Det är bra att i god tid reda ut behovet av bulleranmälan med stadens miljöenhet. Entreprenören/ verksamhetsutövaren skall informeras om eventuellt anmälningsbehov. Verksamhetsutövaren skall lämna bulleranmälan till miljöenheten i god tid, likväl senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Om exempelvis byggherren emellertid beställer entreprenaden så att entreprenören inte kan fullgöra anmälningsskyldigheten i tid, bör byggherren lämna en anmälan i förväg och vid behov komplettera anmälan senare.


Instruktioner angående uppgörandet av bulleranmälan

-> Lämna bulleranmälan till miljöenheten i god tid innan verksamheten inleds, likväl senast 30 dygn före detta.

-> Om projektet genomförs inom flera kommuners område, lämnas anmälan till Nylands miljöcentral.

-> Om en anmälan enligt 13 § 1 mom. hälsoskyddslagen (763/1994) måste göras om verksamheten, behandlas anmälan av kommunens hälsoskyddsmyndighet.

Läs mera här >