Valikko

Miljöenhetens nyheter

16.04.2014

Farliga främmande växtarter bör bekämpas i tid

Främmande växtart print
Många växtarter som används som prydnadsväxter i trädgårdar kan sprida sig i den finländska naturen och ta livsrum av våra ursprungliga växtarter då de oftast saknar naturliga konkurrenter på de nya före-komstorterna. Dessa så kallade främmande växtarter är den näststörsta orsaken till minskningen av den biologiska mångfalden - den värsta är förstörningen av livsmiljöerna. Idag förbjuder naturvårdslagen spridningen av växter av främmande ursprung i naturen.

Läs mera här >

Tillbaka till rubrikerna