Valikko

Miljöenhetens nyheter

20.06.2012

Esbos och Grankullas bullerutredning enligt direktivet om omgivningsbuller är färdig

En utredning om omgivningsbuller i andra skedet i enlighet med EU:s direktiv om omgivningsbuller visar i fråga om Grankulla följande: för buller om mer än 55 dB Ldenfrån järnvägstrafik  exponeras 1050 invånare och för buller om mer än i 55 dB Lden från landsvägstrafik  exponeras 3530 invånare. En beräkning av bullernivån enligt de nationella storheterna i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992) visar följande: för dagsbuller från järnväg LAeq(7–22) exponeras 510 invånare och för dagsbuller från landsvägar LAeq(7–22) om mer än 55 dB exponeras 2370 invånare. De bullersammaste områdena är belägna vid huvudvägar och huvudgator.

Bakgrunden till bullerutredningen är att bullerpolitiken i Europa förenhetligas. Syftet med direktivet om omgivningsbuller från 2002 är att få fram jämförbara uppgifter om bullersituationen i EU:s medlemsländer och utveckla gemensamma tillvägagångssätt för bullerbekämpning för att förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter av exponering för omgivningsbuller. Utredningen utgör grunden för en verksamhetsplan för bullerbekämpning som lyfter fram de mest brådskande objekten jämte åtgärder på både kort och lång sikt.

Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda utarbetade 2011–2012 en utredning om trafikbuller vid gator, landsvägar och järnvägar i samråd med Trafikverket. I fråga om landsvägarna medverkade också Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. I utredningen ingick ca 300 kilometer gator, 200 kilometer landsväg och ramper och ca 17 kilometer järnväg i Esbo. Motsvarande siffror i Grankulla var 12, 2 och 2 kilometer.

Bullerutredningen beskriver 2011 års situation och gjordes genom att bullernivåerna beräknades med beräkningsmodellen för omgivningsbuller. Vid utredningen framställdes kartor över bullerzoner. Dessut-om rapporterades antalet invånare som exponeras för buller och antalet vård- och läroanstalter i buller-zonerna. Antalet invånare som exponeras framställs med bullerstorheterna Lden (dygnsbuller, bullernivåerna på kvällen och natten viktas mer än dagsbullret) och L (nattbuller), vilket förutsätts i direktivet om omgivningsbuller. Invånarmängderna har också beräknats enligt bullerstorheterna LAeq (kl. 7–22) och LAeq (kl. 22–7) enligt statsrådets beslut om riktvärden för bullerbekämpning.

Resultaten av de aktuella utredningarna är inte direkt jämförbara med resultaten från tidigare bullerutredningar. Siffrorna för landsvägar och järnvägar visar att de direktivsenliga bullerstorheterna och den beräkningshöjd som används i sammanhanget avviker från storheterna enligt statsrådets beslut. Storheterna enligt direktivet ger således högre bullernivåer än de nationella storheterna.

Läs utredningen här (på finska)>


Tillbaka till rubrikerna