Valikko

Miljöenhetens nyheter

08.01.2015

Elda på rätt sätt

Miljöenheten vill påminna användare av eldstäder om rätt förbränningssätt. Att elda med ved är ett sätt att hämma klimatförändringen. Fel brännteknik ger dock upphov till betydande partikelutsläpp och en lokal försämring av luftkvaliteten med därtill hörande trivsel- och hälsolägenheter.

Vedeldning är ett bra uppvärmningssätt. Man bör dock bränna endast torr och ren ved i eldstäderna och om tände kan man använda tidningspapper, näver eller spånor.För att underlätta antändningen, ta dock in veden 1–2 dygn före användning så att den hinner bli varm och torr. Förbränningen bör ske tillräckligt snabbt, d.v.s. man bör försäkra sig om att syretillförseln är tillräcklig. En för långsam eller å andra sidan för snabb förbränning är ofullständig och då uppstår det skadliga utsläpp. Det är också ytterst viktigt att man ser till att eldstaden sotas. Fastighetsägaren är ansvarig för att fasta bostäder sotas en gång i året, medan sotningsintervallet för fritidsbostäder är vart tredje år.

Våt och smutsig ved ger upphov till utsläpp. Det är förbjudet att bränna målat eller impregnerat trä, avfall ss. plast, engångsblöjor, textiler, faner eller problemavfall.  Fel användningssätt av eldstäder ger upphov till dålig luftkvalitet främst under lugnt och då speciellt vid kallt väder då röken sjunker mot markytan eller stannar på andningshöjd. Vid förbränning bildas finpartiklar, som kan leda till hälsoproblem bland annat i form av ökade luftvägssymtom och infektioner. Kortvariga höga koncentrationer kan orsaka allvarliga astmaanfall och hjärtattacker. I staden miljöskyddsföreskrifter finns det begränsningar om de menliga utsläppen som uppkommer i samband med förbränning.

Tilläggsuppgifter om småskalig förbränning finns i Röksignaler -broschyren .

Tilläggsuppgifter:
HRMs luftkvalitetssidor
 


Tillbaka till rubrikerna