Valikko

Miljö

Miljöenheten

taivas
Miljöenheten är stängd 29.6 - 29.7.2018.

Ifall beslut i ärenden för tillstånd för miljöåtgärd, bulleranmälningar eller övriga lov önskas före sommarpausen, bör ansökningarna vara miljöenheten till handa senast den 1.6.2018.  

Lovansökningar som inkommer efter ovannämnda datum behandlas i augusti.

Grankullas miljöenhet svarar för miljövård och naturskydd. Miljöenhetens uppgifter omfattar tillsyn enligt lagstiftningen (bl.a. miljöskyddslagen, naturvårdslagen och avfallslagen). Uppgifterna omfattar också myndighetstjänster och planeringsuppgifter beträffande miljöskydd och naturvård.

Miljöenheten följer miljöns tillstånd och handleder och ger råd till stadsbor och företag. Miljöchefen behandlar bl.a. tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen och anmälan om buller enligt miljöskyddslagen.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd svarar för miljöhälsoskyddet även i Grankulla.