Valikko

Trädfällning i Grankulla

Trädfällning på Grankulla stads planläggda område är reglerat av 128 § i markanvändnings- och bygglagen - tillstånd för miljöåtgärder. Träd som beräknas vara i dåligt skick eller farliga, fälls från gatugrönområden, parker, allmänna områden och tätortskogar. Invånarna kan anmäla dessa till staden. Staden gör skötselgallring enligt planerna och dess prioritetsordning.

Grunder för bevarande av träd:

  •  I stadens område bör så många träd som möjligt bevaras bl.a. för att spara Grankullas framtoning som trädgårdsstad
  •  Särskilt gynnas vackra fristående träd, trädgrupper och skogsdungar, ädla löv- och barrträd och till sin form eller sitt växtsätt speciella träd.
  •  Träd och trädgrupper som klart skyddar mot vind, luftföroreningar, buller och andra störningar bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt (samhällstekniska nämnden § 21, 2016).

När behövs tillstånd?

Trädfällning i detaljplanlagt område regleras av 128 § i markanvändnings- och bygglagen - tillstånd för miljöåtgärder. Tillstånd behövs inte för arbeten som är nödvändiga för att genomföra general- eller detaljplanen eller som överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för åtgärder med ringa verkningar.

När tomtägaren har behov av att fälla träd på sin tomt, görs ett utvärderingsbesök (sk trädbesiktning) på tomten där man tar ställning till om fällningen eventuellt kräver ett tillstånd för miljöåtgärder. Besöket beställs hos stadsträdgårdsmästaren eller underhållsträdgårdsmästaren och det är gratis.

Tillstånd för miljöåtgärder behövs, om trädfällningen förändrar landskapet och om det inte är fråga om en åtgärd med ringa verkningar. Stadsträdgårdsmästaren eller underhållsträdgårdsmästaren bedömer behovet av tillstånd för miljöåtgärder. Tillstånd söks hos miljöchefen.

Om det under utvärderingsbesöket framkommer att trädet är i dåligt skick, är svårt rötskadat eller lider av kronutglesning eller om det orsakar betydande skada för avlopp, täckdiken, byggnader eller annan egendom, finns det klara skäl för att fälla det och inget tillstånd för miljöåtgärder behövs.

Fastighetens ägare eller innehavare ansvarar för träd på sitt område. Till uppgifterna hör att följa upp trädets skick och vid behov inleda åtgärder för att avlägsna eller spara trädet.  Fastighetens ägare eller innehavare  är också ansvarig för eventuella skador som ett omkullfallet träd har förorsakat. 

Mer information

Skydd av växtlighet och naturområden samt tillstånd för miljöåtgärder för trädfällning i Grankulla 2016 (pdf) (529.4 KB)

Kontaktuppgifter

När det gäller trädbesiktningar eller träd som är i dåligt skick på stadens område, kontakta:

Underhållsträdgårdsmästare Minna Aavalehto, tfn 050 4118656, e-post: minna.aavalehto@grankulla.fi

Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen, tfn 050 5004128, e-post: emmi.silvennoinen@grankulla.fi.