Gatu- och trafikplanering

Vid gatu- och trafikplaneringsenheten planeras trafiken i syfte att utveckla ett fungerande trafiknät där de trivsel-, hälso- och säkerhetsolägenheter som trafiken orsakar invånarna har minimerats.

  • Parkeringsfrågor  
  • Gaturitningar 
  • Infarter till fastigheter 
  • Vägvalsproblem i navigatorer inom Grankulla stads område 
  • Gatubelysning
  • Gatu- och trafiksäkerhetsplaner
  • Entreprenader

Information om framlagda gatuplaner finns på stadens webbsidor under Kungörelser . Fastighetsägare underrättas per brev om framlagda planer.

Felanmälningar om gatubelysning:

se Nödnummer och felanmälan