Valikko

Anvisning för jordvärmebrunn

De blanketter och anvisningar som behövs för åtgärdstillstånd kan hämtas hos byggnadstillsynen i stadshuset eller beställas per telefon 09 5056210. Blanketterna och anvisningarna finns också i elektronisk form.

Ansökan om åtgärdstillstånd (Ansökan om lov) jämte bilagor lämnas till Grankulla stad, byggnadstillsynen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.

Nedan nämnda handlingar ska fogas till ansökan:


1. En utredning av ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen

  • lagfartsbevis 1 st., högst 3 mån. gammalt (beställning hos stadens markanvändningsenhet, tfn 050 411 1961)
  • om sökanden är någon annan än den som antecknats i lagfartsbeviset, ska till ansökan bifogas en erforderlig utredning av sökandens ägande-/eller besittningsrätt till byggplatsen
  • handelsregisterutdrag (Beställning av handelsregisterutdrag)
  • utdrag ur styrelsens protokoll (där åtgärden preciserats) samt eventuellt en specificerad fullmakt

2. Officiellt kartutdrag; plankarta med bestämmelser

  • plankarta med bestämmelser; planutdrag ur fastställd detaljplan 1 st., högst 3 mån. gammalt (beställning hos markanvändningsenheten, tfn 050 411 1961)

3. Ritningar enligt nedanstående:

  • en situationsplan i två exemplar över borrbrunnens läge

4. Dessutom:

Borrningen ska ske 7,5 meter från grannens gräns. Till den del tomten gränsar till kommunens park-, grön eller gatuområde, ska borrningen ske minst 4 meter från gränsen. Om det finns behov att borra närmare, eller om det finns exceptionellt många rör och ledningar vid gränsen till gatuområdet, krävs det att kommuntekniken förordar åtgärden.

Innan åtgärden vidtas ska sökanden utreda vilka ledningar och rör som finns på tomten hos Esbos sektion för ledningsdata och vid behov hos vederbörande inrättningar

Sektionen för ledningsdata
Stadsmätningen
PB 42
02070 ESBO STAD
tfn: 09 8162 25200
e-post: johto.kartoitus@espoo.fi

https://easionti.espoo.fi/ePermit (på svenska)

Besöksadress
Ämbetshus 3, 1 våningen
Ämbetsplatsen 2 C
02770 Esbo

öppet må-fr kl. 8.00-15.30

Ansvarig arbetsledare:

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsinspektören godkänt en ansvarig arbetsledare (122 § i MarkByggL, 70 § i MarkByggF) för projektet