Valikko

Anvisning för inglasning av balkong och terrass

I allmänhet kommer åtgärdstillstånd i fråga för inglasning av balkong och terrass. En indragen höghusbalkong behöver inte byggnadstillsynen lov.

De blanketter och anvisningar som behövs för åtgärdstillstånd kan hämtas hos byggnadstillsynen i stadshuset eller beställas per telefon 09 5056 210. Blanketterna och anvisningarna finns också i elektronisk form.

Ansökan om åtgärdstillstånd (Ansökan om lov) jämte bilagor lämnas till Grankulla stad, byggnadstillsynen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.


Nedan nämnda handlingar ska fogas till ansökan:

1. En utredning av ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen

  • lagfartsbevis 1 st., högst 3 mån. gammalt (beställning tfn 09 505 6213)
  • om sökanden är någon annan än den som antecknats i lagfartsbeviset, ska till ansökan bifogas en erforderlig utredning av sökandens ägande-/eller besittningsrätt till byggplatsen
  • handelsregisterutdrag (Beställning av handelsregisterutdrag)
  • utdrag ur styrelsens protokoll (där åtgärden preciserats) samt eventuellt en specificerad fullmakt

2. Officiellt kartutdrag

  • kartutdrag ur fastställd detaljplan, högst 3 mån. gammalt (beställning tfn 09 5056 213)

3. Ritningar enligt nedanstående:

  • två serier officiella huvudritningar (vikta, med rygg försedda, med snöre ihopbundna) som var och en har med varandra överensstämmande; situationsplan, planritning och fasadritning (detaljerna kan inlämnas skilt)

Utlåtanden, tillstånd och avtal som ska bifogas till ansökan:

Fullmakt

Om ansökan undertecknas av någon annan på byggplatsägarens/innehavarens vägnar, ska en av ägaren/innehavaren utfärdad specificerad fullmakt fogas till ansökan.

Avtalskopior

Kopior av eventuella servitutsavtal och liknande avtal.

Utredning om hörande av grannar

Grannarna ska informeras om aktuella bygglovsprojekt. Med granne avses ägaren och innehavaren till bredvid och/eller mittemot belägen fastighet eller annat område.

Grannarna ska ges minst sju dagar att lämna anmärkningar. Hörande av grannarna sker med blanketten: Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan (Meddelande om grannes byggprojekt ). Var och en av grannarna ska ges en egen blankett och kopior av huvudritningarna: situationsplanen och fasaderna.

En förteckning över vilka grannar som ska höras fås mot betalning hos markanvändningsenheten, tfn (09) 5056 213.

Annat att beakta:

Den som utarbetar en projektbeskrivning och en specialbeskrivning ska ha för projekteringsuppgiften lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen eller tidigare yrkesutbildning på högre nivå inom byggnadsbranschen eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet inom ifrågavarande projekteringsområde (Finlands byggbestämmelsesamling A2: 01.07.2002)

Byggnadsritningarna ska följa bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling A2. Se också separat anvisning: Anvisning för den som gör huvudritningar / för byggherren .

Ansvarig arbetsledare:

Byggnadsinspektören godkänner för projektet ansvarig arbetsledare (122 § i MarkByggL).