Valikko

Anvisning för den som gör huvudritningar / för byggherren


Det är viktigt att planeraren är behörig (48 § i MarkByggF) och har långvarig erfarenhet av att göra huvudritningar. Planeraren ska bekanta sig med tomten och den byggda miljön i terrängen. Planerna ska följa bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Finlands byggbestämmelsesamling A2, byggnadsordningen samt andra normer och bestämmelser.

Väsentliga på omgivningen inverkande faktorer i situationsplanen:

  • byggnadens läge på tomten
  • byggnadens höjdläge
  • i planerna använda plankoordinatsystemet och höjdsystemet, dvs. enligt vilket system höjdsiffrorna i planerna anges (om höjden är given i grundundersökningen, fås informationen där)
  • ändringar i tomtens höjdläge (så små förändringar i terrängen som möjligt)
  • den vegetation, i synnerhet träd, som ska bevaras
  • platsen för tillfarten och gårdsarrangemangen
  • de på granntomterna belägna byggnadernas placering, höjdläge, takform, fasadmaterial och färger

Väsentliga på omgivningen inverkande faktorer i fasadritningarna:

  • byggnadens/byggnadernas höjdläge
  • byggnadens material och färger
  • tomtens nuvarande marknivå / planerad ändrad marknivå

Dessutom ska en separat ritning över områdets fasader lämnas in i vilken visas den byggnad som ska byggas och granntomternas byggnader med rätta höjdlägen. De bredvidliggande byggnaderna kan också visas i fasadritningarna.

I HUVUDRITNINGARNA SKA ANGES:

Planer och ritningar, enligt byggbestämmelsesamlingen A2 5.1-3 (faktorer som kontrolleras när lovansökan behandlas)
ritningar (pdf) (31.7 KB)