Valikko

Anvisning för sökande av tillstånd för byggande av staket

För byggande av ett över 1,2 meter högt, fast staket på tomtens gräns mot gatan behövs åtgärdstillstånd. Separat åtgärdstillstånd behövs inte för byggande av staket och kombinerade staket och stödmurar mellan småhustomter för bostäder, om de sammanlagt är högst 1,6 meter höga och om innehavaren av granntomten godkänner att de byggs. Se: 20 §. Staket och murar ska dock alltid planeras så att säkerhetsaspekterna blir beaktade.

Vid ansökan om åtgärdstillstånd för byggande av inhägnad kan de behövliga blanketterna och anvisningarna hämtas hos byggnadstillsynen i stadshuset eller beställas per telefon (09) 5056210. Blanketterna och anvisningarna finns också i elektronisk form.

Ansökan om åtgärdstillstånd (Ansökan om lov) jämte bilagor lämnas till Grankulla stad, byggnadstillsynen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.

Nedan nämnda handlingar ska fogas till ansökan:


1. En utredning av ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen

  • lagfartsbevis 1 st., högst 3 mån. gammalt (beställning hos stadens markanvändningsenhet, tfn 5056213)
  • om sökanden är någon annan än den som antecknats i lagfartsbeviset, ska till ansökan bifogas en erforderlig utredning av sökandens ägande-/eller besittningsrätt till byggplatsen
  • handelsregisterutdrag (Beställning av handelsregisterutdrag)
  • utdrag ur styrelsens protokoll (där åtgärden preciserats) samt eventuellt en specificerad fullmakt

2. Officiellt kartutdrag; plankarta med bestämmelser

  • plankarta med bestämmelser; planutdrag ur fastställd detaljplan 1 st., högst 3 mån. gammalt (beställning hos markanvändningsenheten, tfn 5056213)

3. Ritningar enligt nedanstående:

  • tre serier officiella huvudritningar (vikta, med rygg försedda, med snöre ihopbundna) som var och en har med varandra överensstämmande; situationsplan, ritningar till inhägnaden och fasadritningar
I ritningarna till inhägnaden ska anges: höjd, färg, material, utseende, i kuperad terräng anges också hur inhägnaden terrasseras i terrängen, grundläggningen av inhägnaden och en genomskärningsritning av inhägnaden. Om avsikten är att bygga en inkörsport, ska planer framläggas också för denna. Sökanden ska beakta att inkörsporten och inhägnaden inte får utgöra sikthinder då man kör ut på gatan från tomten.

Utlåtanden, tillstånd och avtal som ska bifogas till ansökan:


Fullmakt

Om ansökan undertecknas av någon annan på byggplatsägarens/innehavarens vägnar, ska en av ägaren/innehavaren utfärdad specificerad fullmakt fogas till ansökan.

Avtalskopior

Kopior av eventuella servitutsavtal och liknande avtal.

Grannarnas samtycke

Grannfastigheters ägares/innehavares samtycke ska fogas till ansökan, om avsikten är att placera en byggnad eller konstruktion närmare gränsen än vad detaljplanen eller brandbestämmelserna tillåter. Obs! För att undvika missförstånd kan blanketten ”Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan” inte användas som blankett för samtycke, utan ett eventuellt samtycke ska alltid lämnas separat.

Utredning om hörande av grannar

Grannarna ska informeras om aktuella bygglovsprojekt. Med granne avses ägaren och innehavaren till bredvid och/eller mittemot belägen fastighet eller annat område.

Grannarna ska ges minst sju dagar att lämna anmärkningar. Hörande av grannarna sker med blanketten: Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan (Meddelande om grannes byggprojekt ).Var och en av grannarna ska ges en egen blankett och kopior av huvudritningarna: situationsplanen och fasaderna.

En förteckning över vilka grannar som ska höras fås mot betalning hos markanvändningsenheten, tfn 5056213.

Annat att beakta:

Den som utarbetar en projektbeskrivning eller en specialbeskrivning ska ha en för projekteringsuppdraget lämplig examen inom byggnadsbranschen och tillräcklig erfarenhet inom ifrågavarande projekteringsområde (Finlands byggbestämmelsesamling A2: 01.07.2002)

Byggnadsritningarna ska följa bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling A2. Se också separat anvisning: Anvisning för den som gör huvudritningar / för byggherren .

Vid behov kan det krävas att en ansvarig arbetsledare utses för projektet.