Byggande och olägenheter


Nedan nämnda olägenheter som orsakas av byggplatser eller verksamheten på dem hör i regel inte till byggnadstillsynens uppgifter.

Byggplatser

I Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter finns bestämmelser om bekämpning av damm, buller och skakningar som byggarbetsplatser orsakar (bl.a. tillåtna arbetstider för arbeten som vållar särskilt störande buller). Grankulla stads miljöenhet övervakar att miljöskyddsföreskrifterna följs.

Vid behov har polisen hand om akuta trafikstörningar som orsakas av byggplatser, skador som sprängningsarbeten orsakar eller andra skador som byggplatser vållar.

Schaktningsarbeten

För schaktning i allmänna områden (gator, parker) krävs schaktningstillstånd av Grankulla stads kommunteknik. I fråga om olägenheter som hänför sig till schaktning är det skäl att ta kontakt med kommunteknikenheten.

Underhåll

Kommuntekniken svarar för underhållet av gator och rännstenar.

Bullerolägenheter och boendehälsa

I fråga om eventuell bullerolägenhet som nya färdiga byggnader orsakar inomhus i grannhus kan man ta kontakt med Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Också frågor som hänför sig till boendehälsan i gamla hus hör till hälsoinspektörerna.