Grankulla stads avgifter för bygglov och byggnadstillsyn


Stadsfullmäktige beslutade vid sitt möte 9.10.2017 om nya taxor för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter så att den nya taxan träder i kraft 1.1.2018.
 
Taxorna motsvarar byggnadstillsynstaxorna i huvudstadsregionens övriga städer.

Serviceavgifterna är oförändrade.

De nya taxorna kan läsas på byggnadstillsynens webbplats.

En byggtillsynsavgift bestäms enligt den byggnadstillsynstaxa som är i kraft den dag tillståndsbeslutet fattas eller den dag myndighetsuppgiften utförs.

Avgifterna enligt denna taxa är inte momsbelagda.


Byggnadstillsynens och markandvändningens nya taxor fr.o.m. 1.1.2018 (pdf) (196.5 KB)