Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

02.05.2013

Lagen om energicertifikat för byggnader och förordningarna i anknytning till den träder i kraft 1.6.2013


Genom lagen om energicertifikat för byggnader (18.1.2013/50) upphävs lagen om energicertifikat för byggnader (487/2007).

I lagens 5 § föreskrivs om energicertifikat för nya byggnader.  Vid ansökan om bygglov för nybyggnad som avses i 125 § i markanvändnings- och bygglagen ska byggnadens beräknade energiprestanda visas med energicertifikat. Om certifikatet är bristfälligt eller uppgifterna preciseras när projektet framskrider, ska certifikatet ersättas med ett kompletterat och preciserat certifikat innan byggnaden tas i bruk.

Energicertifikatet är en del av den energiutredning som krävs. Vid ansökan om bygglov ska byggnadens energiutredning (D3 4.1) bifogas ansökan.

Med vissa undantag ska energicertifikat också hållas framlagda vid försäljning och uthyrning. Certifikatet ska ges till köparen eller hyrestagaren. Beteckningen som beskriver energiprestandan (6 §) ska nämnas i annonser om försäljning eller uthyrning.

Kravet att hålla certifikatet framlagt utvidgas (7 §). En övergångsbestämmelse (30 §) gäller dock för ovannämnda skyldigheter. Från och med ingången av juli 2015 ska skyldigheterna börja tillämpas på byggnader inom vårdbranschen, samlingsbyggnader och undervisningsbyggnader.  Lagens 7 § 1 mom. föreslås gälla framläggande av energicertifikat i offentliga byggnader, där det finns lokaler som besöks av allmänheten. I byggnaden ska det finnas totalt över 250 kvadratmeter sådana lokaler, fram till den 30 juni 2015 över 500 kvadratmeter.
 
När offentliga tjänster tillhandahålls i hyrda lokaler gäller enligt övergångsbestämmelsen skyldigheten att hålla energicertifikatet framlagt endast de lokaler för vilka hyresavtal har ingåtts efter ikraftträdandet av denna lag, om inte skyldigheten att hålla energicertifikatet framlagt redan har gällt med stöd av den upphävda lagen.

Energicertifikat som gäller vid ikraftträdandet av den nya lagen är i kraft under den tid som bestämts i den upphävda lagen, medan energicertifikat som utfärdats som en del av ett disponentintyg är i kraft till utgången av 2014 (29 §).

Bestämmelser om behörigheten hos den som upprättar energicertifikat finns i 12 §. Enligt övergångsbestämmelsen om behörighet i 31 § anses sådan behörighet att utfärda ett separat energicertifikat som är giltig enligt den upphävda lagen när denna lag träder i kraft motsvara behörigheten enligt den lägsta kravnivån enligt 12 § i denna lag hos den som upprättar energicertifikat. Behörigheten är giltig högst till utgången av år 2017.

o    På miljöministeriets sidor finns presentationsmaterial om lagen och information om Motivas telefonrådgivning. 

Ympäristö.fi / Ajankohtaista


o    Lag om energicertifikat för byggnader 18.1.2013/50 

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 18.1.2013


o    Propositionen: RP 161/2012:

Laki rakennuksen energiatodistuksesta- liittyvä hallituksen esitys

Förordningarna:

•    Statsrådets förordning om behörigheten hos den som upprättar energicertifikat för byggnader och om förutsättningarna för förenklat förfarande för energicertifikat 170/2013

Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013


•    Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader 176/2013

Ympäristöministeriönasetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013Tillbaka till rubrikerna