Valikko

Yksityiset sosiaalipalvelut


Asiakas on oikeutettu arvonlisäverottomiin sosiaalihuoltolain mukaisiin sosiaalipalveluihin mikäli hän ei todetusti selviä arjestaan ilman apua. Syynä voi olla esimerkiksi sairaus, sairaudesta toipuminen, vamma tai muutos perhetilanteessa.

Asiakas ottaa itse yhteyttä palveluntuottajaan, jolta haluaa ostaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Tällaisia palveluita ovat kotipalveluihin kuuluvat tukipalvelut ja niihin rinnastettavat palvelut. Niitä ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista (esimerkiksi niin sanotut kauppakassipalvelut).

Asiakkaan on mahdollista saada palvelut arvonlisäverottomana palveluna mikäli palveluntuottaja on tehnyt kirjallisen ilmoituksen toiminnastaan kunnan sosiaaliviranomaiselle. Lisäksi palveluiden verottomuuden edellytyksenä on, että palveluntuottaja ja asiakas ovat tehneet yhdessä kirjallisen sopimuksen sekä palvelusuunnitelman. Näistä on käytävä selvästi esille syy palveluiden tarpeeseen sekä mitä palveluja tarvitaan ja kuinka usein.

Oikealla ylhäällä liitteessä olevat tukipalveluiden palveluntuottajat ovat tehneet ilmoituksen toiminnastaan, ja heidät on merkitty kunnan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin. Rekisterissä on myös Aluehallintoviraston hyväksymät yksityiset ilmoituksenavaraiset sosiaalipalveluiden tuottajat.


Ohjeita yksityisille ilmoituksenvaraisille sosiaalipalveluiden tuottajille

Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään "Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta" -lomakkeella.

Ilmoitukseen liitettävät liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

  1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;
  2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;
  3. toimintasuunnitelma;
  4. toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;
  5. pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys;
  6. pelastusviranomaisen lausunto;
  7. terveydensuojeluviranomaisen lausunto;
  8. sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan;
  9. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä
  10. jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta

Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

Näin toimitat ilmoituksen

Ilmoitukset toimitetaan liitteineen joko suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin. Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan teksti ”ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”.

Postiosoite:
Kauniaisten kaupunki, kirjaamo
Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut
PL 52
02701 Kauniainen

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi

Sähköpostitse lähetettäessä otsikkokenttään tekstiksi ”ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”.

Lisätietopyynnöt voit toimittaa sähköpostitse osoitteella ja viestiotsikolla ”Lisätietopyyntö, ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut”.