Valikko

Ympärivuorokautisten hoiva-asumisen palvelusetelin käyttöönotto

Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakunta on 19.5.2015 päättänyt ottaa käyttöön ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin. Palveluseteli on vaihtoehtoinen palvelujen järjestämistapa muiden järjestämistapojen joukossa ja se on asiakkaalle vapaavalintainen. Kuntalainen, jolla on määritelty ympärivuorokautisen hoiva-asumisen tarve, voi ostaa palvelusetelillä kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hoiva-asumispalveluita. Seteliin sisältyy palvelumaksu ja ateriamaksu, jonka lisäksi asiakas voi ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita.

Palvelusetelin arvo määräytyy tulosidonnaisesti ja se vaihtelee 100-3000 euroa/kk välillä asiakkaan nettotuloista riippuen. Palvelusetelin arvo laskee asiakkaan nettotulojen kasvaessa. Tulona otetaan huomioon asiakkaan jatkuvat ja säännölliset nettotulot, ansio- ja pääomatulot, metsätulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet. Tulojen määrittelyn osalta noudatetaan ostopalveluna järjestettävän palveluasumisen periaatteita sillä poikkeuksella, että asiakkaan tulona ei oteta huomioon Kelan maksamaa hoitotukea, asumistukea tai vammaistukea. Nämä etuudet jäävät asiakkaan käyttöön eikä niitä lueta tuloksi, kun palvelusetelin arvo määritellään. Asiakas voi palveluntuottajan valinnalla vaikuttaa siihen, minkä suuruinen omavastuuosuus hoiva-asumisen kustannuksista hänelle itselleen jää katettavaksi.

Palvelusetelihakemuksen saa vireille vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Päätös palvelusetelin myöntämisestä ja arvosta tehdään sen jälkeen, kun asiakas tai hänen edustajansa on toimittanut vanhuspalveluihin lomakkeen palvelusetelihakemus/tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämistä varten sekä lomakkeessa pyydetyt liitteet.

 Päätöksen jälkeen asiakas tai hänen omaisensa tekevät palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöä koskevan palvelusopimuksen. Sopimuksessa tulee käydä ilmi ainakin irtisanomisajan pituus ja irtisanomisehdot, laskutusehdot, vuokran määrä sekä palvelu- ja ateriamaksun suuruus. Sopimuksessa tulee määritellä, mitä palvelua asiakas saa palvelumaksunsa vastineeksi (niin sanottu hoito- ja/tai palvelusuunnitelma).

 Asiakkaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelillä hankittujen yksityisten sosiaalipalveluiden asiakasta ja terveyspalveluiden potilasta koskee myös kuluttajansuojalainsäädäntö.

Lisätietoja kotihoidon palveluohjaajalta, puh. 050 500 4129 (virka-aikaan).

Tietoa palveluntuottajille


Hoiva-asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21 §:n  tarkoitettuja asumispalveluja vanhuksille palveluntuottajan ylläpitämässä hoivakodissa. Hoiva-asuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen palvelun ja huolenpidon hoiva-asumisyksikössä sekä sitä tukevat palvelut. Hoiva-asumispalvelu on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. Hoiva-asumisyksikössä asukas voi asua elämänsä loppuun saakka riittävän tuen avulla.

Asiakas voi itse valita kaupungin hyväksymästä palveluntuottajarekisteristä palveluntuottajan omien mieltymyksiensä ja tarpeidensa mukaan. Tämän lisäksi asiakas voi pyytää haluamaansa palveluntuottajaa ottamaan yhteyttä Kauniaisten kaupungin vanhuspalveluihin. Näin tuottaja voi täyttää hakemuksen palvelusetelituottajaksi ja pyrkiä kaupungin hyväksymäksi asumispalveluiden palvelusetelituottajaksi.

Päästäkseen kaupungin hyväksymäksi asumispalveluiden palvelusetelituottajaksi tulee tuottajan täyttää palvelusetelin sääntökirjassa mainitut vaatimukset. Tämän lisäksi tuottajan tulee sitoutua noudattamaan sääntökirjan ohjeita ja vaatimuksia kirjallisella sitoumuksella. Saman palveluntuottajan kaikkien erillisten yksiköiden on täytettävä hakemus. Hyväksytyt palveluntuottajat merkitään palvelusetelintuottajan listaan.