Valikko

Kauniaisten kaupungin lasten kuntoutustyöryhmä  

Lasten kuntoutustyöryhmä on konsultoiva asiantuntijatyöryhmä, joka käsittelee alle 16-vuotiaiden lasten lääkinnälliseen kuntoutukseen (fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus) liittyviä palvelupyyntöjä. Lähetteitä ja saatteita vastaanotetaan neuvolan, päiväkodin, koulun, perheneuvolan tai sosiaalityön toimialoilta. Lapsen huoltaja voi myös suoraan olla yhteydessä lastenneuvolaan, terapeutteihin tai asiantuntijasairaanhoitajaan, mikäli hänellä on lasten kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä.

Työryhmässä arvioidaan moniammatillisesta näkökulmasta erityistarpeita omaavan lapsen tai nuoren lähiympäristön tuen riittävyyttä ja mahdollisten lisätutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen tarvetta. Lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksen tekee lääkäri ja tavoitteiden toteutumisen seuranta tapahtuu terveydenhuollossa. Mahdolliset maksusitoumusta edellyttävät suositukset annetaan ylilääkärin hyväksyttäviksi.

Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa ja kokouksista laaditaan muistio. Asiakaskohtaiset suunnitelmat kirjataan potilastietojärjestelmään. Lasten kuntoutustyöryhmä on vaitiolovelvollinen kaikissa lapsen asioissa. Lapsen asioita käsiteltäessä pyydetään aina huoltajan / huoltajien lupa.

Työryhmään kuuluvat asiantuntijoina:

  • neuvola- ja/tai koululääkäri    
  • neuvola- ja alakoulun terveydenhoitajat
  • fysioterapeutti
  • toimintaterapeutti
  • puheterapeutti
  • perheneuvolan psykologi

Tarvittaessa ryhmään kutsutaan myös sosiaalityön, päivähoidon, koulutoimen, kehitysvammapalvelun / vammaispalvelun edustajia. Työryhmällä on mahdollisuus konsultoida lastenneurologia.
Asiakkaaseen kohdentuvan työn ohella kuntoutustyöryhmä tarkastelee resurssien käyttöä ja riittävyyttä, kehittämis- ja koulutustarpeita sekä käy keskustelua yhteistyötoimijoiden kanssa kuntotuskäytänteistä ja –linjauksista.