Yhteystiedot Valikko

Sosiaalipalvelut

Kauniaisten sosiaalipalvelut tarjoavat kuntalaisille apua erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävä on huolehtia perusturvan toteutumisesta. Sosiaalipalveluihin kuuluvat päihde- ja mielenterveysasiat, asumisasiat,  kriisipalvelut, lapsiperheiden palvelut, maahanmuuttajapalvelut, nuorison palvelut,  velkaneuvonta, toimeentulotuki, vammaisten palvelut ja vanhusten palvelut. Näiltä sivuilta löydät sosiaalipalveluista tarkempaa tietoa.

Alla sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 2018.

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut 2018 (pdf) (509.3 KB)


Sosiaalihuoltolain mukainen pyyntö tuen tarpeen arvioimiseksi


Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietoja henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa, otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. (Sosiaalihuoltolaki 35§ 1301/2014)

sosiaalihuoltolain mukainen pyyntö tuen tarpeen arvioimiseksi (pdf) (134.1 KB)