Yhteystiedot Valikko

Lastenvalvoja

Adoptio

Tietoja adoptiosta antavat sosiaalityöntekijät ja lastenvalvoja.

Isyyden vahvistaminen

Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lastenvalvoja ottaa vastaan isyyden tunnustamisen ja tekee isyysselvityksen. Tunnustamisen hyväksyy maistraatti. Jos lapselle halutaan antaa isän sukunimi tulee isyyden olla vahvistettu.

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja on äiti. Lapsen vanhemmat voivat niin halutessaan tehdä lastenvalvojan luona sopimuksen lapsen yhteisestä huollosta. Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat tarvittaessa  tehdä myös sopimuksen lapsen elatuksesta.

Jos lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai isyyden selvittämisen viivästyessä voidaan lapselle maksaa elatustukea. Elatustukea haetaan Kelalta.

Isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa

Jos avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen biologinen isyys on selvä, voi isyyden tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Näin voi toimia esimerkiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Perheen ei tarvitse käydä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Muutos sisältyy uuteen isyyslakiin, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2016. Lapsen syntymän jälkeen isyyden tunnustaminen tehdään lastenvalvojalle.

Isyyden tunnustaminen jo raskausaikana vahvistaa myös tulevan isän vanhemmuutta.

Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisen aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Lapsen mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan otetaan huomioon myös vanhempien elatusvastuuta arvioitaessa.
Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Elatussopimus

Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, voidaan lapselle vahvistaa elatussopimus. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä tai vanhemman ja 18 vuotta täyttäneen lapsen keskinäisellä sopimuksella tai tuomiolla.
Elatussopimusta voidaan laatia lastenvalvojan luona.

Elatusturva

Jos lapselle on vahvistettu elatussopimus eikä elatusvelvollinen vanhempi suorita elatusapua, voidaan lapselle hakemuksesta myöntää elatustuki. Elatustuen myöntää KELA.Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuulliseen aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Sopimukset

Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä ovat avioliitossa keskenään ovat kumpikin lapsensa huoltajia.

Silloin kun toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat yhdessä ovat lapsensa huoltajia, he voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta siten, että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle tai molemmille vanhemmille yhteisesti. Vanhemmat voivat myös laatia sopimuksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset voidaan laatia sosiaalitoimistossa lastenvalvojan luona. Sosiaaliviranomainen vahvistaa lasta koskevat sopimukset.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskevista kysymyksistä voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.