Yhteystiedot Valikko

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa, jota järjestetään tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta tulee olla Kauniainen. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen.

AsiakasmaksutOmaishoidon tuen hakeminen

Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien asioita hoitaa kotihoidon ohjaaja Kauniaisten vanhuspalveluista ja alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien asioita hoitaa erityissosiaaliohjaaja Kauniaisten sosiaalitoimesta. Omaishoidon tukea haetaan lomakkeella, jonka saat myös omaishoidon työntekijöiltä. Hakemus ja lääkärintodistus toimitetaan omaishoidon tukea käsittelevälle työntekijälle, joka tekee tämän jälkeen kotikäynnin.

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan hakemuksen, liitteenä olevan lääkärintodistuksen ja ohjaajan tekemän kotikäynnin perusteella. Arviointi johtaa joko myönteiseen tai hylkäävään kirjalliseen, muutoksenhakukelpoiseen päätökseen omaishoidon tuesta.

Myönteisen omaishoidontuen päätöksen jälkeen tehdään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon työntekijä laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Omaishoidosta vastaava työntekijä tapaa omaishoidon asiakkaita vähintään kerran vuodessa.