Yhteystiedot Valikko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.1.2018 alkaen. Hallitus antoi 19.9.2017 eduskunnalle esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta. Esitys hyväksyttiin eduskunnassa 8.12.2017. Pieni- ja keskituloisten perheiden asiakasmaksut alenevat, ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 %. Seuraavan kerran maksuja tarkistetaan elokuussa 2018 indeksitarkistuksen tullessa voimaan. Kaikille perheille tehdään vuoden 2018 alussa uusi maksupäätös, joka tulee kirjeitse kotiin. Perheitä, jotka toivovat tulojensa otettavan huomioon asiakasmaksua määritellessä, eivätkä ole aiemmin toimittaneet tulotietoja kaupungille, pyydetään täyttämään tulotietolomake ja toimittamaan se liitteineen 12.1.2018 mennessä sivistystoimen hallintoassistentti Cecilia Ekqvistille.

 


Seuraava varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus on elokuussa 2018.


KAUNIAISTEN KAUPUNKI           ASIAKASTIEDOTE

Sivistystoimi                                   1.1.2018

Varhaiskasvatus

 

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 14.12.2017 § 67

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN

 


Asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta

290 euroa/kk, toiseksi nuorimmasta lapsesta

145 euroa /kk ja perheen muista lapsista

20 % nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen indeksitarkistus tehdään seuraavan kerran 1.8.2018.

 

TULOT

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan, tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään lomaraha 5 %.

 

Tulona ei oteta huomioon

·        lasten kotihoidon tukea

·        lapsilisää

·        vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)

mukaista etuutta

·        kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta

·        asumistukea

·        tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja

·        haitta- tai avuttomuuslisää

·        sotilasavustusta, kadetinpäivärahaa ja rintamalisää

·        opintorahaa

·        koulutusrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea

·        opintotuen asumislisää

·        toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta

·        Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta

·        julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta

·        opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia

·        perhehoidon kustannusten korvauksia.

 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

 

TULOSELVITYS

Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella liitteineen. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuksi varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman maksun. Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään korkein maksu sovitun varhaiskasvatusajan mukaan.

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN TARKISTAMINEN

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti liitteineen myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

 

KUUKAUSIMAKSU

Kuukausimaksu peritään pääsäännön mukaan enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana.

Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden syyskuussa.

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta voidaan periä maksu silloin, kun lapselle kesälomakaudella varattua, mutta käyttämättä jätettyä paikkaa ei peruuteta kunnan ilmoittamalla tavalla etukäteen. Mikäli lapselle ei ole määritelty asiakasmaksua, voidaan maksuna periä puolet lain mukaisesta minimimaksusta.

 

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:

 

Perhekoko

Vähimmäis-bruttotulo

€/kk

Maksu-prosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2050

10,7

4761

3

2646

10,7

5357

4

3003

10,7

5714

5

3361

10,7

6072

6

3718

10,7

6429

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, perheen lapsista peritään sovitun varhaiskasvatusajan mukainen korkein maksu.

 

Voitte laskea perheenne kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun seuraavan mallin mukaan: Laskekaa perhekoko. Katsokaa vähimmäisbruttotuloraja/kk. Vähentäkää se keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin (10,7) mukainen osuus = asiakasmaksu.

 

PERITTÄVÄT MAKSUT

Keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa kestävästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 100 % maksu.

Yli 25 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään

80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Enintään 25 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

 

Viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan laskennassa otetaan huomioon lapsen päivittäisen varhaiskasvatusajan lisäksi lapsen säännölliset ennalta ilmoitetut poissaolopäivät kalenterikuukaudessa.

 

Lapsen säännöllisestä päivittäisestä varhaiskasvatusajasta ja poissaoloista tehdään etukäteen kirjallinen sopimus varhaiskasvatuspaikan kanssa. Perheen loma-aikoja (esim. syys-, joulu- ja hiihtolomat) ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin poissaoloihin.

 

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

Maksutonta esiopetusta annetaan esiopetuspäivinä neljä (4) tuntia päivässä.

 

Esiopetus (20 h) ja                     Asiakasmaksu

varhaiskasvatus                         kokoaikaisesta

yhteensä tuntia viikossa             maksusta

 

vähintään 45 h                            80 %

yli 35 – alle 45 h                          60 %

enintään 35 h                              45 %

 

Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta koulujen joulu-, hiihto- ja kesäloma-aikoina, peritään asiakasmaksut ko. ajalta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun mukaan.

 

TILAPÄINEN VARHAISKASVATUS JA LEIKKITOIMINTA

Tilapäisestä yli viisi tuntia päivässä kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään

28 €/pv ja enintään viisi tuntia päivässä kestävästä varhaiskasvatuksesta 15 €/pv. Toisista lapsista yli viisi tuntia päivässä kestävän varhaiskasvatuksen maksu on

15 €/pv ja enintään viisi tuntia kestävän varhaiskasvatuksen maksu 8 €/pv. Leikkitoiminnasta peritään 10 €/ 2h.

 

POISSAOLOJEN VAIKUTUS VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUUN

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan

2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä

3. jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.

Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu, vaikka lapsi olisi ollut läsnä vain yhden ainoan päivän.

 

VARHAISKASVATUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään päätöksen mukaisesta aloituspäivästä alkaen. Jos lapsen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan, laskutus päättyy varhaiskasvatuksen päättymispäivään. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

 

TIEDUSTELUT

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeviin tiedusteluihin vastaa

hallintoassistentti Cecilia Ekqvist

puh. 050 411 7420 tai cecilia.ekqvist@kauniainen.fi.