Valikko

Lasten kotihoidon tuki


Lapsen kotihoidon tuella tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemmalle tai muulle huoltajalle suoritettavaa tukea, johon voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä. Tukea maksetaan vanhempainrahakauden päätyttyä sille vanhemmalle, joka lasta pääasiallisesti hoitaa. Avoimeen perhetoimintaan osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tuen suuruuteen.


Hoitoraha

Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitoraha on
  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 341,27 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista kustakin 102,17 e/kk
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,65 e/kk kustakin. 

Oikeus kotihoidon tukeen on kuitenkin vain, jos lapsi on alle kolmivuotias tai jos lapsi kuuluu samaan perheeseen alle kolmivuotiaan hoitorahaan oikeuttavan ja samalla tavalla hoidettavan lapsen kanssa.


Kotihoidontuen hoitolisä

On tulosidonnainen ja voi olla enintään 182,64  euroa/kk. Sitä maksetaan yhdestä perheen kotihoidontukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä maksetaan täysmääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyvää tulorajaa. Tulorajan ylittävä tulo vähentää hoitolisän täyttä määrää perheen koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta. Tulorajaa määrättäessä perheen koossa otetaan huomioon perheen lapsista enin-tään kaksi. Heidän tulee lisäksi olla lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaisen valintaoikeuden piirissä (vanhempainrahakauden päättymisestä sen vuoden heinäkuun 31. päivään saakka, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena peruskouluun). Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

 Jos perheen tulot ylittävät täyden hoitolisän tulorajan, perheen tulojen ja täyden hoitolisän tulorajan (sarake 2) erotuksesta vähennetään perhekoon mukainen vähennysprosentti. Lisätietoja: www.kela.fi

Perheen koko, henkilöitä
Tulorajat euroa/kk
Vähennysprosentti
2
1160
11,5
3
1430
9,4
4
1700
7,9

Lasten kotihoidon tuen kunnallinen lisä

Maksetaan 31.8.2016 saakka 252,28 euroa/kk perheille, jotka ovat oikeutettuja lakisääteiseen kotihoidon tukeen. Kuntalisää maksetaan perheen nuorimman lasten kotihoidon tuen piirissä hoidettavan lapsen hoitoon. Kotihoidontuen kuntalisä myönnetään yhtenevästi suhteessa lakisääteisten kotihoidon tuen edellytyksiin siten, että lapsen hoitajana voi toimia vanhemman lisäksi myös isovanhempi, muu sukulainen tms. eli joku muu kuin vanhempi. Tuen saamisen edellytyksenä on vähintään kuukauden mittainen ajanjakso.

Lasten kotihoidon tuen kunnallinen lisä Kauniaisissa muuttuu 1.9.2016 alkaen.

Kuntalisää maksetaan 1.9.2016 alkaen perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta. Kotihoidon tuen kuntalisän määrä on

220 €/kk kun lapsi on alle 18 kk ikäinen

200€/kk kun lapsi on yli 18 kk ikäinen, mutta alle 24 kk ikäinen

Kotihoidon tuen kuntalisää ei makseta yli 24 kk ikäisestä lapsesta.

Kuntalisä maksetaan KELA:n toimesta hoitorahan korotuksena. Kuntalisää ei haeta erikseen.

Kuntalisää maksetaan adoptoidusta lapsesta samoin periaattein kuin muista lapsista, huomioiden ikärajojen sijasta aika, joka on kulunut adoptiosta. Adoptoidusta lapsesta maksettavaa kotihoidon tuen kuntalisää haetaan suoraan kaupungilta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan varhaiskasvatuspäällikölle. Hakemukseen liitetään etuusverokortti sekä KELA:n antama päätös kotihoidon tuesta.  
Katso myös:
Lapsen yksityisen hoidon tuki


Päivitetty 7.7.2016