Valikko

Lapsen yksityisen hoidon tuki


Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa.  Tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista myönnetään yksityisen hoidon tukea sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu 174,74 euron (kk) hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella maksettava hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan aina päivähoidon tuottajalle. Vaikka yksityisen hoidon tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle, lapsen vanhempi hakee tukea Kelasta. Tukea maksetaan enintään hoidon korvaukseksi sovittu määrä.

Päivähoidon tuottaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Päivähoidon tuottaja ei voi olla saman perheen jäsen.

Oikeutta yksityisen hoidon tukeen ei ole, jos sukulainen tai muu henkilö hoitaa lasta eikä hänellä ole työsopimusta, tai hän ei peri korvausta työstään. Jos perheessä kuitenkin on alle kolmivuotias lapsi, perhe voi hakea lasten kotihoidon tukea. (ks.myös www.kela.fi)

Lapsen yksityisen hoidon hoitolisä määräytyy samoin perustein kuin kotihoidon tuen hoitolisä. Sitä maksetaan erikseen jokaisesta yksityisen hoidon tukeen oikeuttavasta lapsesta ja sen määrä on 0 - 146,11 euroa lasta kohden kuukaudessa. Jos lapsi osallistuu maksuttomaan esiopetukseen tai aloittaa koulun 6-vuotiaana, hoitorahaa maksetaan 63,94 euroa/kk ja hoitolisä puolitetaan. Kuntalisän määrä on maksuttomaan esiopetukseen osallistuvasta lapsesta 100 euroa /kk. Yksityisen hoidon tuki maksetaan aina hyväksytylle palvelun tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuen kunnallista lisää 1.6.2015 alkaen alle 3v lapsen kokopäiväisestä päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotihoidosta 620 euroa/kk ja 3-6 vuotiaan lapsen hoidosta 440 euroa/kk. Perhepäivähoidossa alle 3 –vuotiaan kuntalisä on 320 ja 3-6-vuotiaan 175 euroa/kk. Työsuhteisen hoitajan palkkaamisessa kuntalisä on alle 3-vuotian lapsen hoitoon 570 euroa /kk ja 3-6-vuotiaan lapsen hoitoon 150 euroa.  Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kuukauden jatkuva, kokopäiväinen yksityinen hoito.
Yksityisestä päivähoidosta ja yksityisen hoidon tuesta voi tiedustella varhaiskasvatuspäälliköltä 5056 820 (yleensä ma, ti ja to klo 9.30–11). Hakemuslomakkeet ja tiedustelut Kansaneläkelaitokselta  (KELA)


Muutokset yksityisen hoidon tukiin 1.8.2016 alkaen

Elokuun alussa 2016 voimaan tulevan uuden varhaiskasvatuslain myötä subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen rajataan 20 tuntiin viikossa. Rajaus vaikuttaa yksityisen hoidon tukiin.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto päätti 14.3.2016, että Kauniainen ei tässä tilanteessa sovella 1.8.2016 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain kohtaa, jossa rajataan kotona olevan vanhemman lapsen oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Siten vanhemmilla on oikeus myös valita kokopäiväinen yksityinen varhaiskasvatus.


Kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden hakeminen 1.8.2016 alkaen

Perheet voivat hakea oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä vapaamuotoisella kirjeellä, joka osoitetaan varhaiskasvatuspäällikölle. Kirjeestä tulee ilmetä

- lapsen nimi ja henkilötunnus

- hakijan nimi ja yhteystiedot

- lapsen varhaiskasvatuspaikan nimi (yksityinen päiväkoti, yksityinen perhepäivähoitaja tai työsopimussuhteinen hoitaja)

- aika, jolle oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen haetaan (korkeintaan toimintavuoden loppuun eli seuraavan heinäkuun loppuun)

- hakijan omakätinen allekirjoitus

Hakemuksen pohjalta varhaiskasvatuspäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen myöntämisestä, ja lähettää päätöksen tiedoksi KELA:an, varhaiskasvatuspaikkaan sekä hakijalle.


Katso myös:
Lasten kotihoidon tuki

Päivitetty 7.7.2016