Yhteystiedot Valikko

Esiopetus

Esiopetus on velvoittavaa toimintavuonna 2019 – 2020 kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetukseen voivat osallistua myös seitsemänvuotiaat lapset, joille on myönnetty koulunkäynnin aloituksen lykkäys, sekä viisivuotiaat lapset, joilla on pidennetty oppivelvollisuus.

 

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2019–2020  Sansinpellon päiväkodissa sekä päiväkoti Pikku Akatemiassa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa. 

 

Esiopetus alkaa 12.8.2019 ja se päättyy 29.5.2020. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä. Esiopetushakemus tulee täyttää viimeistään 31.1.2019. Hakemus täytetään myös niistä lapsista, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, oikeus varhaiskasvatukseen sekä sijoitus päiväkotiin pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tarjotaan samasta yksiköstä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä varhaiskasvatusajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos lapsella ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, tai jos hänen varhaiskasvatuspaikkansa irtisanotaan, varhaiskasvatusta voi hakea laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

 
Esiopetuksen velvoittavuus
Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Perusopetuslain mukainen esiopetus
Perusopetuslain mukaista virallista maksutonta esiopetusta annetaan kunnan päättämissä päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi jotkin opetuksen järjestäjät ovat saaneet valtiolta luvan järjestää esiopetusta. Esiopetukseen hakeminen tapahtuu kunnan päättämällä tavalla ja aikataululla. Esiopetus on maksutonta. Kunnan on tarjottava lapselle esiopetuspaikka.

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä tukevaa opetusta vertaisryhmässä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.
Esiopetuksen tavoitteista määrätään tarkemmin Opetushallituksen päättämissä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa: Esiopetussuunnitelman perusteet 22.12.2014Esiopetuksen tavoitteet saavuttava muu toiminta
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Jos huoltajat eivät hae lapselle paikkaa kunnan päättämistä virallisista esiopetuspaikoista, huoltajien on järjestettävä lapselle esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta muulla tavoin. Toiminta, jossa saavutetaan Esiopetussuunnitelman perusteissa määrätyt tavoitteet, on esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa. Päivähoito ei ole esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa.
Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta eikä kunnalla ole valvontavelvollisuutta vaikka lapsi ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. 

Esiopetuksen velvoittavuutta koskevaan lainsäädäntöön perusteluineen voi tutustua tarkemmin: (Linkki):  HE135/2014

Poissaolot
Alle kahden viikon poissaoloissa esiopetuksesta riittää suullinen ilmoittaminen esiopetusryhmän henkilökunnalle.
Yli kahden viikon poissaoloihin anotaan kirjallinen lupa päiväkodin johtajalta saatavalla lomakkeella.

Kauniaisten esiopetussuunnitelma 2016 (pdf) (2.3 MB)