Yhteystiedot Valikko

Väestönsuojelu ja varautuminen

Väestösuojeluun kuuluvat mm. poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus, suojarakenteiden rakentaminen, johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito, varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

 

Yleinen väestönsuojelu

Valtio, kunnat ja julkiset laitokset ovat velvollisia huolehtimaan erilaisin suunnitelmin ja valmisteluin huolehtimaan toimintansa jatkumisesta myös poikkeusoloissa. Tätä kutsutaan julkishallinnon vastuulla olevaksi väestönsuojeluksi.

 

Kauniaisten kaupunki varautuu normaaliajan häiriöihin ja poikkeusolojen äärimmäisiin tilanteisiin valmiussuunnittelun, etukäteisvalmistelujen ja harjoitusten avulla. Poikkeusoloissa käyttöön voidaan ottaa myös väestönsuojelumuodostelmat. Tähän organisaatioon kuuluu mm. ensiapu-, raivaus ja rakentamis-, ja huoltomuodostelmia.

 

Omatoiminen varautuminen

Kaikilla yrityksillä ja kiinteistönhaltijoilla on velvollisuus suunnitella toimintansa jatkuminen normaaliajan häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
Varautuminen edellyttää riittävän suojelumateriaalin hankkimista, turvallisuussuunnitelman laatimista sekä suojeluorganisaation luontia ja kouluttamista.

Pelastussuunnitelma vaaditaan kaikkiin erityiskohteisiin ja yrityksiin, laitoksiin tai vastaaviin kohteisiin, joissa on vähintään 30 henkilöä. Pelastussuunnitelma vaaditaan vähintään viiden asunnon asuinrakennuksiin tai rakennusryhmiin samalla tontilla sekä 10-29 henkilön yrityksiin.

Pelastussuunnitelmassa tulee olla selvitettynä vähintään seuraavat asiat:
- Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
- Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet
- Suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan
- Tarvittava suojelumateriaali
- Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus- vaara- ja vahinkotilanteissa.

Pelastussuunnitelmasta tulee erityiskohteissa toimittaa yksi kappale pelastuslaitokselle ja muissa kohteissa turvallisuussuunnitelman ilmoituslomake.

Suojelumateriaali

Talosuojeluvelvollisten eli vähintään 5 asuinhuoneistoa käsittävät asuintaloyhtiöt sekä henkilömäärältään 10-29 henkilön laitosten ja yritysten tulee hankkia talosuojelumateriaali.

 

Väestönsuojat

Pelastuslaitos antaa lausunnon väestönsuojalaskelmista ja rakennussuunnitelmista. Väestönsuojalle tehdään käyttöönottotarkastus ennen rakennuksen loppukatselmusta. Käyttöönottotarkastuksessa katsotaan suojan suunnitelmienmukaisuus, tiiveys sekä materiaalit.
Uudisrakentamisessa suojan rakentamisvelvollisuus määräytyy samalle tontille tai rakennuspaikalle tehtävien rakennusten yhteenlasketun kerrosalan mukaan.

Kauniainen on suojelukohdekunta, joissa kohteeseen on rakennettava kevytsuoja, kun kerrosala on vähintään 600, mutta alle 1000 neliömetriä ja varsinainen väestönsuoja, kun kerrosala on vähintään 1000 neliömetriä.


Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivuille >