Yhteystiedot Valikko

Talousarvio

Talousarvioehdotus valmistellaan vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja samalla kuntalain velvoittamana taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Taloussuunnitelmassa esitetään kaupungin toimintojen kehittämistavoitteet ja  selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat taloussuunnitelman tavoitteet. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat.

Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on  talousarviovuosi. Investointitarkastelu laaditaan Kauniaisissa viideksi vuodeksi.

Talousarvio sisältää tehtävä- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä talousarvion  sitovuustason. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

Talousarvion toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta.


Tilinpäätös

Kaupunginhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja esitettävä se kaupunginvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden  myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun,  tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelma,  konsernitaseen liitetietoineen. Tilinpäätös sisältää myös kaupungin taloudellista tilannetta  ja sen kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

Toimintakertomus sisältää tiedot kaupungin toiminnan kehittymisestä  ja selvittää kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten  ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Talousarvion toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen.

Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kaupungin toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Tase kuvaa kaupungin taloudellista asemaa tilikauden lopussa.

Tilinpäätöstietojen keruusta ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaa Kauniaisten kaupungin rahatoimisto.