Yhteystiedot Valikko

Sähköinen asiointi

Kauniaisten kaupunki tarjoaa kuntalaisilleen ja muille sidosryhmille mahdollisuuden asioida kaupungin viranomaisten kanssa myös verkon kautta sähköisesti. Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa tuli voimaan 1.1.2000 ja asettaa oikeudelliset perusvaatimukset sähköiselle asioinnille. Tarkoituksena on parantaa ja helpottaa asioinnin sujuvuutta hallinnossa. Sähköinen asiointi on kuitenkin vain uusi vaihtoehto perinteisille asiointitavoille. Mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen asiointiin säilyy edelleen.

Kts myös
Langaton verkko kaupungin toimipisteissä >
 

LOMAKE WWW-SIVUSTOLTA

Eräänlaisena sähköisen asioinnin esiasteena voidaan pitää lomaketta, joka on tulostettavissa www-sivustolta, mutta jonka varsinainen lähettäminen tapahtuu postitse. Näin voidaan tehdä esimerkiksi haettaessa päivähoitopaikkaa tai koirailmoitusta tehtäessä.

Lomakeluetteloon >

TELEFAXVIESTI

Telefaxilla tapahtuva viestin välitys on myös sähköistä asiointia. Telefaxilla lähetetty viesti on jälkikäteen täydennettävä lähettämällä se postitse, jos laki vaatii asiakirjan allekirjoitusta. Telefaxviesti kuitenkin katkaisee esimerkiksi oikaisuvaatimukseen tai viran- tai toimenhakuun kuuluvan määräajan. Viesti on toimitettava kaupungille postitse seitsemän (7) päivän sisällä telefaxviestin lähettämisestä. Kaupungintalon telefaxnumero on (09) 5056 535.

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSASIAT SÄHKÖISESTI

Oikaisuvaatimus- tai valitusmääräajan katkaisee sähköisesti toimitettu viesti, mutta viesti on täydennettävä postitse. Täydentäminen tarkoittaa, että alkuperäisellä allekirjoituksella varustettu oikaisuvaatimus tai valitus toimitetaan kaupungille seitsemän (7) päivän sisällä sähköisen viestin lähettämisestä.
Osoite oikaisuvaatimus- ja valitusasioissa on aina kirjaamo@kauniainen.fi.

VIESTI LÄHETETÄÄN VIRANOMAISEN ILMOITTAMAAN LAITTEESEEN JA OSOITTEESEEN

Viesti lähetetään oikaisuvaatimus- tai viranhaku tai muussa lomakkeessa tai ilmoituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Osoite on aina kirjaamo@kauniainen.fi. Muihin sähköpostiosoitteisiin ei ohjata virallisia yhteydenottoja.

HENKILÖN SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA TUNNISTAMINEN

Sähköisen allekirjoittamisen käyttäminen ei ole vielä tässä vaiheessa teknisesti mahdollista.

VIESTIN LÄHETTÄMINEN TAPAHTUU LÄHETTÄJÄN OMALLA VASTUULLA

Sähköisen viestin toimittaminen kaupungille tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla kuten postitsekin asioitaessa.

KAUPUNGIN AIKA RATKAISEE

Useissa määräajoissa määräaika päättyy tiettyyn kellonaikaan; useimmiten kello 15.45. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on kaupungin käytettävissä ilmoitetussa vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Ellei ajankohdasta ole selvitystä, sähköisen viestin katsotaan saapuneen lähettämisajankohtana, jos siitä voidaan esittää luotettava selvitys.

SÄHKÖISEN VIESTIN VASTAANOTTAMISESTA ILMOITTAMINEN

Asioitaessa sähköisesti kaupunki ilmoittaa lähettäjälle viestin vastaanottamisesta kuittaamalla saamansa sähköisen viestin. Tämä ei kuitenkaan koske telefaxviestiä.

KAUPUNKI MÄÄRÄÄ VIRAN- TAI TOIMENHAUN MENETTELYTAVAN

Viran- tai toimenhakuilmoituksista ilmenee, onko mahdollista toimittaa hakemukset sähköisesti perille ja pitääkö alkuperäinen hakemus toimittaa kaupungille.

KAUPUNKI MÄÄRÄÄ TARJOUSTEN TOIMITTAMISTAVAN

Tarjouspyynnöstä ilmenee, onko mahdollista toimittaa tarjoukset sähköisesti perille ja pitääkö alkuperäinen tarjous toimittaa kaupungille.

PALAUTE JA VUOROVAIKUTUS TÄRKEÄÄ

Sähköistä asiointia lähellä on myöskin sähköpostin käyttö kuntalaisia ja muita sidosryhmiä palvelemassa. Kaupungin viranhaltijoiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi. (Kts myös yhteystietoja).

Yleisluontoisia yhteydenottoja varten toimivat osoitteet kirjaamo@kauniainen.fi