Yhteystiedot Valikko

Kauniaisten kaupungin avoimen hallinnon sitoumus


Kauniaisten kaupunki on eturivissä mukana avoimen hallinnon edistämisessä. Kaupunki on päättänyt (KH 27.5.2014 § 115) tukea kansallista avoimen hallinnon edistämishanketta antamalla oman sitoumuksensa avoimen hallinnon edistämisestä Kauniaisissa. Tässä sitoumuksessa listataan ne toimenpiteet, joita kunnassa on jo tehty hallinnon avoimuuden edistämiseksi ja joita edelleen jatketaan sekä ne toimenpiteet joiden toteuttamiseen kunta sitoutuu. Toimenpiteiden valinnassa on huomioitu myös uudistettavaan kuntalakiin kirjattavaksi suunnitellut uudet velvoitteet.

1. Avoin hallinto

Kauniaisten avoimen hallinnon ydin perustuu lähellä kuntalaista olevaan helposti lähestyttävään hallintoon. Tämän toteutumista helpottaa Kauniaisten pieni fyysinen koko, jolloin hallinto on lähellä ja on helposti lähestyttävissä.

Kaupunki jatkaa seuraavia hyviksi havaittuja käytäntöjä edelleen kehittäen:
 • Kauniainen järjestää monipuolisesti erilaisia asukkaiden informaatio ja kuulemistilaisuuksia joissa kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus keskustella ja evästää hallintoa päätöksenteossa olevista asioista.
 • Kauniaisissa on toimivat palautekanavat. Palaute käsitellään nopeasti ja kaikkiin palautteisiin vastataan.
 • Kauniaisten kaupungin tiedottaminen on vuorovaikutteista. Kaupunki hyödyntää aktiivisesti sosiaalisen median vuorovaikutteisen viestinnän mahdollisuuksia.
 • Kauniainen tekee vuosittain erilaisia palvelukohtaisia kyselyitä toiminnan kehittämiseksi (esim. päivähoito ja kouluruokailu).
Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti seuraavia avointa hallintoa edesauttavia toimintatapoja:
 • Lisätään valmisteluprosessin avoimuutta mm. ennakoivaa viestintää edelleen tehostamalla, sitouttamalla kaikki kaupungin toimialat lisäämään valmisteluprosessin avoimuutta mm. vaihtoehtoisia ratkaisumalleja valmistelemalla ja etupainotteista kuntalaisten kuulemista tehostamalla.
 • Talousarviovalmistelun seurantaa ja arviointia kehitetään helpommin seurattavaksi lisäämällä talousarvioin valmisteluun liittyvää informaatiota verkkosivuille ja tiedottamalla talousarvion valmistelusta aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

2. Selkeä kieli

Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti seuraavia avointa hallintoa edesauttavia toimintatapoja:
 • Valmistelijoille järjestetään koulutusta selkeän kielen käytöstä valmistelussa ja tiedotuksessa.
 • Kerätään palautetta kaupungin tiedottamiseen liittyvästä tekstin selkeydestä.
 • Kiinnitetään huomiota viranomaiskielen täsmällisyyteen ja selkeyteen molemmilla kotimaisilla kielillä.

3. Avoin tieto

Kauniainen on vuodesta 2010 ollut mukana Helsinki Region Infoshare -toiminnassa, joka on kansainvälisestikin uniikki edelläkävijähanke avoimen datan saralla.

Datan avaamisen käytäntöjä kehitetään edelleen ja edistetään kaupungin tietovaraintojen avoimuutta:
 • Vuonna 2013 aloitettua käytäntöä kaupungin tilinpäätöstietojen julkaisemisesta avoimena datana jatketaan, jonka lisäksi tavoitteena on julkaista myös talousarvion tiedot avoimena datana.
 • Vuoden 2014 aikana jatketaan työtä kaupungin toimintaa koskevan datan avaamiseksi myös laajemmin.

4. Hallinto mahdollistajana

Kauniainen haluaa olla ketterästi kehittyvä kunta, jossa palveluiden lisäksi myös hallinto on lähellä kuntalaista ja toimii aktiivisesti koko yhteisön kehittymisen mahdollistajana. Kauniainen panostaa erityisesti yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.
 • Hyviksi havaittuja käytäntöjä jatketaan edelleen kehittäen kansalaisyhteiskunnan toiminnan monimuotoista tukemista yhteisöllisen Kauniaisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, esim. järjestämällä Kauniaisissa oman ”Ilmoita esteestä kampanjan” hallinnon ja kuntalaisten sujuvaa vuorovaikutusta haittaavien seikkojen tunnistamiseksi. Myös viranhaltijoiden tavoitettavuutta pyritään edelleen parantamaan ja uudenlaisia sähköisiä vuorovaikutuskanavia hyödynnetään entistä tehokkaammin hallinnon avoimuuden lisäämiseksi.