Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

16.5.2017

Tarjouspyyntö: Kasavuoren koulukeskuksen ja Svenska skolcentrumin julkisivujen kuntotutkimus

Tarjousten määräaika on 05.06.2018 klo 12.00 mennessä.

TARJOUSPYYNTÖ_Julkisivujen kuntotutkimus (pdf) (407.1 KB)

Tämän tarjouspyynnön mukaisen hankinnan kohteena on Kasavuoren koulukeskuksen ja Svenska skolcentrumin julkisivujen kuntotutkimus tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyssä laajuudessa.

Hankinnan tavoitteena on saada kyseisen palveluhankinnan sopimuskumppaniksi kuntotutkija, jolla on kyseisen hankkeen kannalta riittävä osaaminen ja kokemus julkisivujen kuntotutkimusten laadinnasta.

Toimeksiannon tarkempi kuvaus on esitetty liitteissä 3 ja 4.

Toimeksianto käynnistyy aikaisintaan elokuussa 2018. Tehtävästä tutkimustyöstä laadittava raportti on toimitettava tilaajalle 3kk toimeksiannon vastaanottamisesta.

Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee olla tehtynä tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle sekä tarjouksen liitteeksi edellytetyt selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjouksessa tulee täyttää kokonaishinta sekä pyydetyt yksikköhinnat. Tutkimussuunnitelmassa ilmoitetut määrät näytteistä ja kokeista sisältyvät tutkimusten kokonaishintaan. Työsuoritukseen liittyvät palvelut ja aputyöt kuuluvat tarjoajalle ja niiden kustannukset sisältyvät tarjoukseen.

Tarjous tulee toimittaa 5.6.2018 klo 12:00 mennessä osoitteella:
osoitteella: 

Kauniaisten kaupunki / Kirjaamo 
PL 52 (Kauniaistentie 10) 
02701 Kauniainen 

tai sähköpostilla kirjaamo@kauniainen.fi

Myöhästyneet tarjoukset jätetään huomiotta.

Tarjouskuoren päällä / sähköpostin aihekentässä tulee olla merkintä:

" 136/10.03.02/2018 JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS / TARJOUS "

Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes valitun tarjouksen tehneen kanssa on
allekirjoitettu sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tässä tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja hankinnasta

Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset tarjouksen antamiseksi viimeistään
28.5.2018 aikana kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kauniainen.fi. Saadut
kysymykset ja niihin annettavat vastaukset julkaistaan hankintayksikön sivuilla
viimeistään 29.5.2018.

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa
tilaajan yhteyshenkilölle viimeistään yllämainittuna ajankohtana.

Mahdollisten epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti
toimittamaan kaikille tarjouspyynnön saanneille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa
sitoviksi.


Ilona Lehto
Rakennuttajainsinööri

TARJOUSPYYNTÖ_Julkisivujen kuntotutkimus (pdf) (407.1 KB)
LIITTEET
Liite 1 Tarjouslomake
Liite 2 Tarjoajan kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset
Liite 3 Tutkimussuunnitelma Svenska skolcentrum
Liite 4 Tutkimussuunnitelma Kasavuoren koulukeskus
Liite 5 Julkisivukuvat Svenska skolcentrum
Liite 6 Julkisivukuvat Kasavuoren koulukeskus
Liite 7 Pohjakuvat Svenska skolcentrum
Liite 8 Pohjakuvat Kasavuoren koulukeskusPalaa otsikoihin