Valikko

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti –selvitys

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti –selvitys on käynnistynyt. Selvityksen esisijaisena tavoitteena on selvittää kuntien yhteistyömahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen turvaamiseksi sekä seudun kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Kunnat haluavat myös edistää toimenpiteitä julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi.

Kuntarakennelaki velvoittaa selvittämään kuntien yhdistymisen edellytykset etuineen ja haittoineen sekä valmistelemaan selvityksen pohjalta mahdollisen kuntien yhdistymisesityksen. Selvityksen pohjalta kuntien valtuustot päättävät mahdollisen yhdistymisesityksen ja yhdistymissopimuksen valmistelusta.

Selvitys toteutetaan kuntien yhteisenä projektina. Ohjausryhmässä ja valmisteluryhmissä on edustus jokaisesta selvitykseen osallistuvasta kunnasta. Yhdistymisselvityksen etenemisestä informoidaan kuntien hallituksia ja valtuustoja säännöllisesti. Samalla huolehditaan asiaa koskevasta viestinnästä kuntien asukkaille ja henkilöstölle.

Metropolialueen esiselvityksestä annetut lausunnot ja sote -palvelujen järjestämisesitykset sekä niissä mahdolliset esiin nousevat kysymykset otetaan huomioon selvitystyön aikana.

Selvitystä ohjaa kuntien luottamushenkilöistä koottu poliittinen ohjausryhmä. Selvityksen johtoryhmän muodostavat kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat.

Yhteistoimintamenettelyä varten on nimetty kuntien henkilöstöjärjestöjen edustajista ja kaupunkien edustajista koostuva seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata selvitystyön etenemistä henkilöstön näkökulmasta.

Toimialakohtaiset ryhmät selvittävät sosiaali- ja terveystointa, sivistystointa, teknistä toimea sekä yleishallintoa ja konsernipalveluja. Lisäksi selvitykseen sisällytetään arvio kuntien mahdollisen yhdistymisen vaikutuksista kuntien kilpailukykyyn ja elinkeinopolitiikkaan. Myös kuntarajojen siirtämistarve arvioidaan. Toimialakohtaisten ryhmien töiden on määrä valmistua 28.2.2014 mennessä. Selvityksen jälkeen on vuorossa eri osa-alueiden sisällöllinen arviointi. Selvityksen valmistumisen määräaika on kuntarakennelaissa sidottu sote -järjestämislain hyväksymiseen eduskunnassa.

Kauniaisten kaupungin edustajina selvityksen poliittisessa ohjausryhmässä ovat kaupungin-hallituksen puheenjohtaja Finn Berg, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaska ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka. Selvityksen johtoryhmässä Kauniaisten kaupungin edustajana on kaupunginjohtaja Torsten Widen. Toimialajohtajat osallistuvat toimialakohtaisten selvitysryhmien työhön.

EKKV-selvityksen toimintaympäristöraportti 28.1.2014

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti ovat pohjustaneet yhteistä selvitystään tekemällä laajan kuvauksen toimintaympäristönsä tilasta ja kehityksen suunnasta. Raportti tuo esille, että kuntien muodostama alue on vetovoimainen, mutta jokaisella kunnista on vahvuutensa ja heikkoutensa.
Katso myös lehdistötiedote (29.1.2014)  viereisellä palstalla.

EKKV raportti toimintaympäristö (pdf) (3 MB)