Tässä voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta ikäihmisestä. Ilmoitus ohjautuu Kauniaisten vanhuspalveluihin.

Milloin ilmoitus tehdään?

  • Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.
  • Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää. Ilmoituksen saatuaan viranomainen ottaa yhteyttä henkilöön, josta olet huolissasi ja arvioi tarkemmin hänen tarpeitaan. Itsemääräämisoikeuden nojalla asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelutarpeen arvioinnista.

Kuka tekee ilmoituksen?

  • Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.
  • Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25§ (ns. vanhuspalvelulaki) ja sosiaalihuoltolaissa 35§ on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen, poliisin, liikuntatoimen, opetustoimen, lasten päivähoidon, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevalla.
  • Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön on vanhuspalvelulain 25 § mukaan ilmoitettava hyvissä ajoin sosiaalihuollon vastaavalle viranomaiselle, kun iäkäs henkilö on kotiutumassa terveydenhuollon laitoshoidosta, jotta tämä saa riittävät, turvalliset ja kuntoutumistaan edistävät palvelut kotiutumisen jälkeen.

Ota yhteyttä