Tässä voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta ikäihmisestä. Ilmoitus ohjautuu Kauniaisten vanhuspalveluihin.

Milloin ilmoitus tehdään?

  • Yksityishenkilö voi tehdä huoli-ilmoituksen tilanteissa, joissa ilmoittajalla on herännyt huoli iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön pitämään huolta itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan.
  • Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon ja sosiaali- tai terveydenhuollon palvelut myös silloin, kun hän ei niitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.
  • Ilmoituksesi saatuaan Kauniaisten kaupungin vanhuspalveluiden työntekijä käsittelee ilmoituksen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä henkilöön, josta huoli-ilmoitus on tehty ja arvioi hänen tilanteensa. Itsemääräämisoikeuden nojalla asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelutarpeen arvioinnista.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilla on vaitiolovelvollisuus, joten työntekijät eivät voi antaa yksityishenkilöön liittyviä tietoja huoli-ilmoituksen tekijälle.

Kuka tekee ilmoituksen?

  • Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai viranomainen.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen, poliisin, liikuntatoimen, opetustoimen, lasten päivähoidon, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevilla henkilöillä on laissa säädetty velvollisuus tehdä ilmoitus sosiaali- tai terveydenhuollon palveluiden tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25§ eli ns. vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki 35§).
  • Tämän lisäksi vanhuspalvelulaissa on säädetty, että terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava hyvissä ajoin sosiaalihuollon vastaavalle viranomaiselle, kun iäkäs henkilö on kotiutumassa terveydenhuollon laitoshoidosta, jotta henkilölle voidaan järjestää riittävät, turvalliset ja kuntoutumista edistävät palvelut kotiutumisen jälkeen (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25 §).