Ohjeita asiakkaalle

Asiakas on oikeutettu arvonlisäverottomiin sosiaalihuoltolain mukaisiin sosiaalipalveluihin, jos hän ei todetusti selviä arjestaan ilman apua. Syynä voi olla esimerkiksi sairaus, sairaudesta toipuminen, vamma tai muutos perhetilanteessa. Asiakas ottaa itse yhteyttä palveluntuottajaan, jolta hän haluaa ostaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.

Tällaisia palveluita ovat kotipalveluihin kuuluvat tukipalvelut ja niihin rinnastettavat palvelut. Näitä ovat mm. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Asiakkaan on mahdollista saada palvelut arvonlisäverottomana palveluna, jos palveluntuottaja on tehnyt kirjallisen ilmoituksen toiminnastaan kunnan sosiaaliviranomaiselle. Lisäksi palveluiden verottomuuden edellytyksenä on, että palveluntuottaja ja asiakas ovat tehneet yhdessä kirjallisen sopimuksen sekä palvelusuunnitelman. Näistä on käytävä selvästi esille syy palveluiden tarpeeseen sekä se, mitä palveluja tarvitaan ja kuinka usein.

Tukipalveluiden palveluntuottajat ovat tehneet ilmoituksen toiminnastaan, ja heidät on merkitty kunnan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin. Rekisterissä on myös Aluehallintoviraston hyväksymät yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalveluiden tuottajat.

Ohjeita yksityisille ilmoituksenvaraisille sosiaalipalveluiden tuottajille

Jos yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään ”Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta” -lomakkeella.

Allekirjoitetut ilmoitukset toimitetaan liitteineen Kirjaamoon joko postitse tai sähköpostitse:

Kauniaisten kaupunki, kirjaamo
”Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”
PL 52
02701 Kauniainen
kirjaamo@kauniainen.fi